Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Część I: Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn Część II: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta Część III: Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 510169762-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Olsztyn: Część I: Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn Część II: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta Część III: Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568393-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540143315-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Część I: Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn Część II: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta Część III: Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn Część II: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta Część III: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2.2. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych: Całość zamówienia została podzielona na trzy części: 2.3. Część I zamówienia „Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn” Zakres robót obejmuje: - budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej, - budowę rowów odparowalno- wsiąkalnych, - budowa trzech przepustów, Roboty nawierzchniowe – jezdnia oraz pobocze - górna warstwa z klińca o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miał 0-4mm, - 9 cm - dolna warstwa nawierzchni - tłuczeń o uziarnieniu 31,5-63 mm, - 18 cm - wzmocnienie ist. podłoża, cementem, Rm = 1,5 MPa – 10 cm - pobocze oraz rowy z humusu zdjętego pod koryto jezdni. - Długość odcinków jezdni objętych przedmiotem zamówienia wynoszą: - AB – dł. 135,12m - BC – dł. 226,02m - CD – dł.129,03m - EFG –dł. 347,93m 2.4. Część II zamówienia „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta Budowa drogi gminnej o łącznej dł. 245,86 m Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem betonowym, - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, Konstrukcja nawierzchni - Nawierzchnia włączenia na długości 5 m, - kostka betonowa w kolorze czerwonym- 8 cm, - podsypka cem. – piaskowa – 3cm, - podbudowa górna – kruszywo łamane stab. mech. – 5 cm, - podbudowa dolna – kruszywo łamane stab. mech. 15 cm, - warstwa odsączająca – piasek gruboziarnisty – 10 cm, Nawierzchnia jezdni - jezdnia - kruszywo łamane stab. mech. – 7 cm, - podbudowa- kruszywo łamane stab. mech – 20 cm, - warstwa odsączająca – piasek gruboziarnisty – 10 cm, 2.5. Część III zamówienia „Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn” Zakres robót obejmuje: ulica BUKOWA, Olsztyn, gmina Olsztyn Długość odcinka drogi objętego remontem: 300m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 1200mkw Szerokość drogi po remoncie: 4,0m Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni drogi po remoncie: jednostronny, 2% droga w m. Kusięta dz. 134/2 nazwa zwyczajowo przyjęta - "Czarna Droga" Długość odcinka drogi objętego remontem: 260m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 1170mkw Szerokość drogi po remoncie: 4,5m Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - uzupełnienie ubytków w kruszywie - przyjęto 1 m3 kruszywa / 40 mkw drogi - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy, 2% droga w m. Kusięta dz. nr 467/2, nazwa zwyczajowo przyjęta - "Droga do Macha" Długość odcinka drogi objętego remontem: 700m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 2800mkw Szerokość drogi po remoncie: 4,0m Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - uzupełnienie ubytków w kruszywie - przyjęto 1 m3 kruszywa / 40 mkw drogi, - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy, 2% ulica JURAJSKA - etap II, Zrębice, gmina Olsztyn Długość odcinka drogi objętego remontem: 100m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 270mkw Szerokość drogi po remoncie: 2,7m Technologia remontu: - wytyczenie geodezyjne granicy działki gminnej (pasa drogowego) - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - profilowanie mechaniczne - wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 31,5/63mm, grubość: 15cm - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny, 2% ulica JURAJSKA, Zrębice, gmina Olsztyn Długość odcinka drogi objętego remontem: 200m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 600mkw Szerokość drogi po remoncie: 3,0m Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - uzupełnienie ubytków w kruszywie - przyjęto 1 m3 kruszywa / 40 mkw drogi - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny, 2% ulica MORELOWA, Skrajnica, gmina Olsztyn Długość odcinka drogi objętego remontem: 150m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 600mkw Szerokość drogi po remoncie: 4,0m Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - uzupełnienie ubytków w kruszywie - przyjęto 1 m3 kruszywa / 40 mkw drogi, - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny, 2% ulica SOSNOWA, Biskupice, gmina Olsztyn Długość odcinka drogi objętego remontem: 150m Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 600mkw Szerokość drogi po remoncie: 4,0m Technologia remontu: - wykonanie koryta pod warswty konstrukcyjne - profilowanie mechaniczne - wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość: 15cm - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5mm, o grubości około 8cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - Spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny, 2% 2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 3 części zamówienia. 2.7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa dróg wewnętrznych w Przymiłowicach Gmina Olsztyn
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333693.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo - Usługowa DERTRANS Mariusz Derda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowale 19A
Kod pocztowy: 42-274
Miejscowość: Konopiska
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 290280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 363710.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kusięta
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111650.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo- Usługowa DERTRANS Mariusz Derda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowale 19A
Kod pocztowy: 42-274
Miejscowość: Konopiska,
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97170.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97170.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195207.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170074.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo- Usługowa DERTRANS Mariusz Derda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowale 19A
Kod pocztowy: 42-274
Miejscowość: Konopiska
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222222.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2019-08-13

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.