Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn

Olsztyn, dnia 30 września 2019 r.

Ogłoszenie

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:                                            

     działka nr 870 k. m. 6 o powierzchni 0.4215 ha (R IVb- 0.1682 ha, R V-0.2533 ha) – położona                              w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00107670/9.                                       

Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wynosi                        30 066,00 zł+ 23%VAT= 36 981,18 zł, w części rolnej 6 652,00 zł. Ogółem 43 633,18 zł. Obciążenia: działka wąska, zakrzaczona.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym  w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r, poz. 413 z dnia 07 lutego 2006 roku, działka nr 870 k. m. 6, obręb Przymiłowice, gmina Olsztyn, na planie symbolem 3KD-DG(L)- drogi gminne lokalne, MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1R- tereny rolnicze.   

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu                   5 listopada 2019 roku  o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 31 października 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.                                   W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-dowód wpłaty wadium(oryginał)

  • dokument tożsamości
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
  • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
  • w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.       z 2018r.,  poz. 2204 ze zm).

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-09-30.
Wprowadził do systemu: Marcin Kamiński. Data wprowadzenia: 2019-09-30 13:38:52.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Kamiński. Data publikacji: 2019-09-30 13:38:52.
czytano: 163 razy, id: 5555
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-30
Nowa wiadomość
Marcin Kamiński

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020