Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn, ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

Olsztyn, 1 października  2019 r.  

                                                                         

                                                                            

OGŁOSZENIE

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:                               

1) Działka nr 588/4 k. m. 10 o pow.0.1189 ha (RV-0.1189 ha). Cena wywoławcza wynosi 72 755,00 zł +23%VAT= 89 488,65 zł oraz ½ udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 k. m. 10 o pow. 0.0455 ha. Cena wywoławcza 13 208,50 zł+23%VAT= 16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 105 735,11 zł. Brak obciążeń.

2) Działka nr 588/3 k. m. 10 o pow. 0.3737 ha(RV-0.3737 ha).Cena wywoławcza wynosi 8 670 zł oraz udział ½ w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0.0455 ha – cena wywoławcza wynosi 13 208,50 zł+23%VAT=16 246,46 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 24 916,46 zł. Brak obciążeń.

Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym         w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  588/4, 588/5  k.m.10, położone    w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k. m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych         z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 1300. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 31 października 2019 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy   w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na  konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-      dowód wpłaty wadium(oryginał)

  • dokument tożsamości
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego     w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
  • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
  • w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,                 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018r.,  poz.2204 ze zm).

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-10-01.
Wprowadził do systemu: Marcin Kamiński. Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:45:32.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Kamiński. Data publikacji: 2019-10-01 13:45:32.
czytano: 280 razy, id: 5558
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Kamiński

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020