Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

21/10/2019    S203    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 203-494532

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
Olsztyn
42-256
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Celeban, Sylwia Miętkiewicz, Marzena Płatek
Tel.: +48 343285076
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Faks: +48 343285057
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.olsztyn.bip.jur.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Numer referencyjny: IZP.271.15.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000
90511000
90511200
90513100
90514000
34928480
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”.

2.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

4) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny, brodziki),

8) popioły z palenisk domowych,

9) gruz budowlano-rozbiórkowy.

II. Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej (nie obejmują odpadów remontowo-budowlanych, zawierających odpady niebezpieczne – papa, smoła, eternity),

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

7) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

8) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

9) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

10) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

11) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, w szczególności igły i strzykawki,

14) odpady tekstyliów i odzieży.

III. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych:

1. Pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120l, 240l, 360l, 480l, 1100l, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być oznaczone logo i nazwą Wykonawcy.

2. Pojemniki (kubły, worki itp.), przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oraz odpady biodegradowalne o pojemności 120l, 240l, 360l, 480l, 1100l, powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór rodzaju pojemnika o równoznacznej pojemności (kubeł, worek itp.) należy do wykonawcy.

Worki muszą być oznaczone trwałą informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, wraz z opisem co należy wrzucać do danego worka, logo i nazwą Wykonawcy. Worki powinny być wykonane z folii HGPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 120l.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennie pojemników lub worków – dla pojemności 240 l – 2 pojemniki lub worki po 120 l,

– dla pojemności 360 l – 1 pojemnik lub worek 120 l i 240 l, lub 3 pojemniki lub worki po 120 l.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania krotności pojemności w przypadku pojemnika 1100l (zawsze 1 pojemnik), natomiast w przypadku pojemnika 770 l – dopuszcza się możliwość zastosowania krotności pojemników lub worków na odpady segregowane, natomiast w przypadku odpadów biodegradowalnych należy zawsze zastosować pojemnik 770 l.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowej ilości odpadów do odbioru, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w § 7 ust. 2.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowana odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 2.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechanie zamówienia opcjonalnego, jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie ilości wykonywanych usług zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów obowiązującej stawki jednostkowej za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należy podatek VAT.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien przedłożyć:

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.),

— aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1466),

— aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

— Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartość 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) tj.

Lp. Nazwa i opis wymaganego pojazdu Wymagana liczba (co najmniej)

1. Pojazd typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – 1 szt.

2. Pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny z pojemników lub worków – 1 szt.

3. Pojazd ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych – 1 szt.

4. pojazd dostosowany do przewozu kontenerów 7m3 – 1 szt.

5. Pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe dla śmieciarki – 1 szt.

Wyżej wymieniona liczba pojazdów (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna liczbą pojazdów, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Olsztyn były na bieżąco odbierane.

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg załącznika nr 4 do SIWZ

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznie, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacją wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze wzoru umowy – załącznik nr 7 SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Gminy Olsztyn

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,

42-256 Olsztyn, k. Częstochowy

POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Początek 2022 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

c) na postawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp,

d) na postawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

e) na postawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:

9.1.1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

9.1.2. Wypełniony i podpisany aktualny na dzień składania ofert formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który należy złożyć w odrębnym pliku w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 2 do SIWZ.

9.1.3. Dowód wniesienia wadium:

— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

9.1.4. Jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.

9.1.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje na pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu jako załącznik do ww. formularza lub pomocą poczty elektronicznej lub na wskazany w pkt 5.9 SIWZ adres oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ /W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich./ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia /w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/.

9.1.6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, powinien być złożony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Równorzędna z taką formą pełnomocnictwa będzie kopia pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej poświadczona elektronicznie przez notariusza.

9.1.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Dokument pełnomocnictwa do podpisania oferty, powinien być złożony w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Równorzędna z taką formą pełnomocnictwa będzie kopia pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej poświadczona elektronicznie przez notariusza.

9.1.8. Poprawki lub zmiany w ofercie musza być dokonywane w sposób czytelny, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/10/2019

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-12-30

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-11-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-11-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2019-10-21

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.