Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa

Ogłoszenie nr 510224412-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.
Gmina Olsztyn: Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593076-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa 2.2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowę drogi gminnej w Olsztynie ul. Amonitowej Długość dr.: 452,40 m odcinek od Hm 0+33,50 m do Hm 4+85,90 szer.: 5 m z poszerzeniem na łukach poziomych Klasa techniczna drogi – D Kategoria ruchu – KR1 Zakres robót: - budowa jezdni z tłucznia kamiennego, - wykonanie zjazdów na posesje - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych - wykonanie poboczy gruntowych - usunięcie drzew i krzewów Projektowana nawierzchnia jezdni i zjazdów: - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, warstwa górna gr. 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, warstwa dolna gr. 15 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm - obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m 2.Budowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Amonitowej z DK46 ul. Żwirki i Wigury Budowa ul. Amonitowej na odcinku od Hm 0+00,00 do Hm 0+28,15 Zakres robót obejmuje: - budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej - budowa obustronnego chodnika szer. 2,00 od Hm 0+00,00 do Hm 0+15,77 - budowa gruntowego pobocza o szer. 0,75 m na odcinku od Hm 0+15,77 do Hm 0+28,15 - zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R=75,00 m wynikający z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz konieczności włączenia ulicy Amonitowej do ul. Żwirki i Wigury pod kątem 90° - promienie wyokrąglające skręty w prawo zaprojektowano odpowiednio jako R6 i R10 - zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i teletechnicznych - wysokościowo projektowana drogę dostosować do istniejącej krawędzi drogi krajowej - pozostawiono istniejący wpust W0 - odwodnienie – poprzez kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych oraz istniejący w DK 46 wpust uliczny, należy przesunąć wpust uliczny w jego miejscu zaprojektowano studnię rewizyjna D1 o średnicy 1000mm oraz wpust W1 zlokalizowany przy krawędzi skrzyżowania Projektowana nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna, beton asfaltowy – gr. 5 cm - warstwa wiążąca, beton asfaltowy gr. 7 cm - podbudowa kruszywo - łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm Projektowana nawierzchnia chodnika: - kostka betonowa w kolorze czerwonym gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm 3. Przebudowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia w Olsztynie w ulicy Żwirki i Wigury, w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 46 Zakres robót obejmuje: przebudowę stalowego gazociągu Ø65 mm na gazociąg z rur polietylenowych Ø90x8,2 mm o dł. około 18,5 m 4. Oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla w/w ulic. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233260-9, 45233220-7, 45233222-1, 45231230-3, 45231221-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 308974.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firmą Handlowo-Usługową DERTRANS Mariusz Derda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowale 19A
Kod pocztowy: 42-274
Miejscowość: Konopiska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 279087.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279087.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 519049.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2019-10-21

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.