Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn - przeznaczona do sprzedaży

Olsztyn, dnia 22 października 2019 r.

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niżej wymieniona zabudowana nieruchomość położona we wsi i gm. Olsztyn:                                

Działka nr 1926/5 k.m. 13 o pow. 0.0029 ha (Ba-0.0029 ha).

Cena 634 zł + VAT = 779,82 zł. Działka zabudowana budynkiem stacji transformatorowej.

 

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00054746/6 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn uchwalonego Uchwałą Nr XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 października 2013 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 6066 z dnia 8 października 2013 roku, działka nr 1926/5 k.m. 13, położona w miejscowości i gm. Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP - teren zieleni urządzonej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,    o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ww. nieruchomość, będzie sprzedawana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490).  

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro w dniach od 22 października 2019 roku do 12 listopada 2019 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, pok. nr 13 tel.: (34) 328-50-76 wew. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2019-10-22

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.