Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: 1. Przebudowa zjazdu na działkę nr 2196/19, 2193/2, 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn 2. Budowa chodnika ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach, ul. Jodłowa

Ogłoszenie nr 510227649-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.
Gmina Olsztyn: 1. Przebudowa zjazdu na działkę nr 2196/19, 2193/2, 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn 2. Budowa chodnika ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach, ul. Jodłowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581291-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przebudowa zjazdu na działkę nr 2196/19, 2193/2, 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn 2. Budowa chodnika ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach, ul. Jodłowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa zjazdu na działkę nr 2196/19, 2193/2, 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn 2. Budowa chodnika ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach, ul. Jodłowa 2.2. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Przebudowa zjazdu na działkę nr 2196/19, 2193/2, 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn: Zakres robót: - przebudowę zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym szerokości 5,00 m, łuki wjazdowe o promieniu 3,0 m - utwardzenie terenu pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami z kostki brukowej w kolorze szarym, brzegi przy ogrodzeniu w kolorze czerwonym - odwodnienie wpustami ulicznymi do drenażu filtracyjnego, - rów filtracyjny o wymiarach szerokości 60 cm i głębokości 60 cm - ułożenie kabla 1kV (NA2XY-J 4x35 mm2) - montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych dla słupa oświetleniowego - montaż aluminiowych anodowych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności 4,5 m z wysięgnikiem pojedynczym długości 0,95 m, - 5 szt - montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5 mm2, 750V w rurce karbowanej o średnicy 22 mm w latarniach - układanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35 mm2, 1kV na całej długości w osłonie rury dwuściennej RHDPE-50;m - ułożenie rur ochronnych o średnicy 110 mm 2. Budowa chodnika ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn Długość chodnika prawostronnego – 199,0 m Długość chodnika lewostronnego - 91,10 m Szerokość chodnika 2,00 m z częściowym zawężeniem zgodnie z dokumentacją do 1,5 m Zakres robót: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - profilowanie i zagęszczenia podłoża - wykonanie podbudowy kruszywa łamanego - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - odtworzenie nawierzchni asfaltowej - wyprofilowanie skarp i dna rowu Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna, kostka betonowa w kolorze czerwonym – 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 15 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna, kostka betonowa w kolorze grafitowym – 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 25 cm Odtworzenie istniejącej nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm Odwodnienie: Odwodnienie poprzez istniejące wpusty deszczowe, odprowadzające wody opadowe do istniejącego kanału deszczowego. 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach ul. Jodłowa Dobudowa oświetlenia ulicznego w Biskupicach ul. Jodłowa – obejmuje uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego o 3 słupy oświetleniowe. Zgodnie z projektem budowlanym Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Jodłowej w Biskupicach należy dobudować słupy oświetleniowe nr S-1, S-2, S-3 wraz z instalacją nawiązując się do istniejącego stanowiska słupowego Zakres robót obejmuje: - ułożenie kabla 1,0 NA2XY-J 4x35 mm2 w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75 mm na istniejącym słupie linii napowietrznej nN - montaż fundamentów słupa oświetleniowego - montaż stalowych ocynkowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,5 m z wysięgnikiem pojedynczym długości 0,95 m nawiązujących stylistyką do istniejących słupów oświetlenia ulicznego, - montaż na wysięgnikach opraw oświetleniowych źródłem światła LED ( oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji ) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych - montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5 mm2, 750 V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach, - kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. 0,4: - kładanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35 mm2, 1KV - układanie rur ochronnych o średnicy 110 mm - roboty ziemne wykopów - zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu - odtworzenie nawierzchni Uwaga: Dokumentacja projektowa - projekt oświetleniowy Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Jodłowej w Biskupicach obejmuje większy zakres przedmiotu zamówienia. Załączony szkic geodezyjny przedstawia zrealizowaną część dokumentacji. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej w Biskupicach nie obejmuje zakresu robót budowy linii zasilającej od słupa S1 do istniejącego słupa linii napowietrznej nN Nr 176 E10,5/12. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233260-9, 45233222-1, 45231400-9, 45310000-3, 45311000-0, 45316110-9, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 319579.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WILK” Ryszard Wilk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 4a
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Kłobuck
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 371942.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371942.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 411417.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 78086.59
IV.8) Informacje dodatkowe:
Firma Usługowo Handlowa „ELWIM” Marek Wilk, 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 29 wykona roboty budowlane branży elektrycznej.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2019-10-24

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.