Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ulicy Storczykowej w Olsztynie

Ogłoszenie nr 510228067-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ulicy Storczykowej w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595697-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa istniejącego pasa drogowego ulicy Storczykowej w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ulicy Storczykowej w Olsztynie 1. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowę istniejącego pasa drogowego ulicy Storczykowej, polegającej na budowie chodnika. Łączna długość budowanego chodnika wynosi - 820,15 m Całkowita powierzchnia chodnika - 1073,15 m2 Całkowita powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 448,7 m2 Powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 407,4 m2 Zakres robót budowlanych obejmuje: - budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, - budowę zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie 11wpustów chłonnych o średnicy Ø 500 oraz jednej studni chłodnej Ø1200, - wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, Roboty nawierzchniowe – chodnik, zjazdy, jezdnia: - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: warstwa ścieralna, kostka betonowa, podsypka cementowo - piaskowa 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm, - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: warstwa ścieralna kostka betonowa, podsypka cementowo – pisakowa 3 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 25 cm - nawierzchnia poszerzenia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca ) podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa odcinająca z piasku, geowłóknina Remont nawierzchni ul. Storczykowej Długość remontowanej ulicy Storczykowej wynosi – 800 mb Powierzchnia remontowanej jezdni wynosi – 5284 m2 Zakres robót budowlanych obejmuje: - frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni, - oczyszczenie i skropienie emulsją, - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - regulacja urządzeń podziemnych 13 pokryw studni sanitarnych, 3. UWAGA Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procedurze przetargowej – wykonawcę. Ewentualne koszty związane z opracowaniem tymczasowego projektu organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót budowlanych zmienioną organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zapewni mieszkańcom ciągłość transportu autobusowego uzgodnionego z MZDiT i MPK oraz zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.2. Wymagania uwzgledniające dostępność dla osób niepełnosprawnych: Zamawiający zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w obszarze przestrzeni publicznej. 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45233220-7, 45233260-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 631698.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żarki, ul. Myszkowska 59
Kod pocztowy: 42-310
Miejscowość: Żarki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 625963.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 625963.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1107954.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2019-10-24

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.