Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna

Ogłoszenie nr 510261807-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Gmina Olsztyn: Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604394-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul. Słoneczna,ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2.3. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Remont drogi gminnej w Skrajnicy ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna Długość dróg: 1670,20 m Kategoria ruchu – KR1 Zakres robót ul. Szczytowa: - remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie, - wykonanie zjazdów na posesje - wykonanie wpustów chłonnych - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych - usunięcie drzew i krzewów Zakres robót ul. Kosmiczna: - remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie, - wykonanie zjazdów na posesje - wykonanie wpustów chłonnych - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych Zakres robót ul. Słoneczna - remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa na całym remontowanym odcinku - wykonanie zjazdów na posesje - wykonanie wpustów chłonnych - wykonanie przyłącza rowu i wpustu deszczowego do kanalizacji deszczowej, - wykonanie studni rewizyjnej żelbetowej średnicy 1200 mm - wykonanie rowu odparowalno-wsiąkalnego - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych - wycinka drzew i krzewów Czyszczenie separatora w ul. Słonecznej obejmuje: - usunięcie zawartości osadnika i separatora - umycie elementów wewnętrznych oraz usunięcie popłuczyn - spisanie protokołu z wykonanych prac - wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia instalacji separatorów. Powyższe czynności należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Zakres robót ul. Gwiezdna - remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie - wykonanie zjazdów na posesje - wykonanie wpustów chłonnych - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych 2. Oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla w/w ulic. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Teren objęty realizacją inwestycji w części położny jest w strefie historycznego siedliska wsi wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. Prace ziemne na tej części (ul. Gwiezdna i ul. Szczytowa) będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny. 2.6. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.7. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233260-9, 45233222-1, 45100000-8, 45111300-1, 45111200-0, 45240000-1, 45233000-9, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2176156.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BITUM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lipie Śląskie, ul.Cegielniana 20
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1854593.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1854593.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2548699.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 33%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-12-02.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2019-12-02 14:52:50.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2019-12-02 14:52:50.
czytano: 207 razy, id: 5688
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-02
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020