Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.

Olsztyn, 21 stycznia 2020 r.

                                                                             

Ogłoszenie

 

Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na oddanie          w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.

 

     Działka nr 1894/8 k. m. 13 o pow. 0.0179 ha położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy                          w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6.

Bi- 0.0179 ha–wartość 36 648 zł +23%VAT= 45 077,04 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny wylicytowanej w przetargu płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - pod budowę obiektu usługowego z wbudowanymi toaletami ogólnodostępnymi. Ustala się termin rozpoczęcia robót budowlanych dot. realizacji obiektów, o których mowa wyżej rozpoczęcia na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę tych obiektów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica Uchwalonym w 2008 roku (Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r) zmienionym  Uchwałą Nr XXII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica  działka nr 1894/8 k. m. 13 położona w Olsztynie leży w terenie oznaczonym symbolem  1U- teren usług oraz KDX - pas około 2m przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny.

Wzniesiony obiekt budowlany użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesiony obiekt ustalone zostanie wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego.

Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.

Zgodnie  z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanego obiektu lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat.

W/w nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490).

Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem  użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Olsztynie  w dniu  21 lutego 2020 roku  o godz. 1100. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 17 lutego 2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej

-dowód wpłaty wadium(oryginał)

  • dokument tożsamości
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
  • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
  • w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U  z 2018r., poz. 2204 ze zm).

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-01-21

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.