Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 4 kwietnia 2020 r.

imieniny: Benedykt, Wacław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Olsztyn

22/01/2020    S15    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Usługi związane z odpadami

2020/S 015-031634

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olsztyn
Adres pocztowy: pl. Marszałka Józefa Pilsudskiego 10
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-256
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Celeban, Sylwia Miętkiewicz, Marzena Płatek
E-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl
Tel.: +48 343285076
Faks: +48 343285057

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Olsztyn

Numer referencyjny: IZP.271.15.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Olsztyn”.

2.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

I1) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

2) Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznie, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacją wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze wzoru umowy – załącznik nr 7 SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 470 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90500000
90513100
34928480
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”.

2.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

I. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

4) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

5) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny, brodziki),

8) popioły z palenisk domowych,

9) gruz budowlano-rozbiórkowy.

II. Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej (nie obejmują odpadów remontowo-budowlanych, zawierających odpady niebezpieczne – papa, smoła, eternity),

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

7) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

8) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

9) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

10) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

11) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, w szczególności igły i strzykawki,

14) odpady tekstyliów i odzieży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający informuje, iż przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem zamówienia podane ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie.

Minimalna wartość zamówienia (odpady zmieszane): 1 832 Mg.

Minimalna wartość zamówienia (odpady segregowane): 1 041 Mg.

2. W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i może zwiększyć zakres przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wyliczonej poniżej, jednakże z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać w zależności od potrzeb, lecz nie musi.

Maksymalna wartość zamówienia – 20 % (odpady zmieszane): 2 220 Mg.

Maksymalna wartość zamówienia – 20 %(odpady segregowane): 1 250 Mg.

3. Gwarantowana ilość odpadów, które zostaną odebrane to ilości odpadów wymienionych w pkt 1.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowej ilości odpadów do odbioru, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 %.

5. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowana odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy.

6. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach.

7. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechanie zamówienia opcjonalnego, jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie ilości wykonywanych usług zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, stanowiące sumę iloczynów obowiązującej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należy podatek VAT.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Opis kryterium oceny ofert:— cena 60 %, termin podstawienia pojemnika 20 %,termin płatności faktury 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 203-494532
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Olsztyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 7
Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-274
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 450 124.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2020
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-01-23.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2020-01-23 09:31:52.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2020-01-23 09:31:52.
czytano: 204 razy, id: 5745
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-23
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020