Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE

Podtytuł: INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE BUDOWA TRASY ROWEROWEJ W CIĄGU REGIONALNEJ TRASY ROWEROWEJ (RTR) NA ODCINKU ZRĘBICE, KRASAWA - GMINA OLSZTYN; SULISZOWICE, JAROSZÓW - GMINA ŻARKI

Informacja o  zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego   

1.Nazwa i adres Zamawiającego :
Gmina Olsztyn z siedziba 42-256 Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
tel. 34 3285076 e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks 34 3285057  
Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl
Rodzaj instytucji Zamawiającego: Administracja samorządowa  
oraz
Gmina Żarki z siedzibą ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki
tel. 343 148 036, e-mail poczta@umigzarki.pl, faks  343 161 078.
Adres strony internetowej : www.umigzarki.pl
Rodzaj instytucji Zamawiającego: Administracja samorządowa  

2.Wspólne zamówienie
Gmina Olsztyn oraz Gmina Żarki zamierzają wspólnie przeprowadzić postepowanie przetargowe dla zadania: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów –Gmina Zarki   
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Planowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: kwiecień 2020 r
Zgodnie z zawartym porozumieniem Lider projektu Gmina Olsztyn  przeprowadzi postepowanie przetargowe  dla w/w  zadania.

3.Przedmiot zamówienia :  
Budowa  trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów –Gmina Zarki   
Przedmiot zamówienia podzielono na części:
Część I: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice-Krasawa-Gmina Olsztyn  
1.Budowa trasy rowerowej o długości 5,618 km.  Rzeczowa realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w tym:
a)dokumentacja projektowa wraz z projektami technicznymi oddzielnie dla każdej z branży
b)roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji
2.Parametry techniczne trasy rowerowej;
a)szerokość trasy 2,65 m w tym 2,15 m krawężnik ( dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m w przypadku trudności terenowych )
b)nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego
c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy),
d)krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni w świetle 6 m
e)odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi powiatowej ( wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z zastosowaniem drenażu filtracyjnego 9 w zależności od lokalizacji)
3.Przebudowa infrastruktury drogowej , drogi powiatowej DP 1066S i gminnej w tym: frezowanie i rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, kolidującego uzbrojenia, wycinka drzew  
4.Miejsce odpoczynku rowerzysty
5.Termin realizacji : do 30.04.2023 r.
6.Szczegółowy opis przebiegu trasy rowerowej został przedstawiony w Programie Funkcjonalno Użytkowym opracowanym przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych ,,KOMA” 42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19, autor opracowania mgr inż. Konrad Zymek. Program Funkcjonalno Użytkowy stanowić będzie załącznik do SIWZ ogłaszanego postepowania przetargowego.  
Część II: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś

1.Budowa trasy rowerowej o dł. 2,35 km. Rzeczowa realizacja projekty w formule zaprojektuj i wybuduj w tym:
a)Dokumentacja projektowa, w tym min. projekty techniczne oddzielnie dla każdej  z branż
b)Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji
2.Parametry techniczne trasy rowerowej:
a)szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m (zalecane 2,35m) w przypadku trudności terenowych)
b)nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego,
c)zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy rowerowej  ( w obrębie przebiegu trasy)
d)krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm,
e)odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji)
3.Miejsce odpoczynku rowerzysty
4.Termin realizacji : do 31.12.2022 r.
5.Szczegółowy opis przebiegu trasy rowerowej został przedstawiony w Programie Funkcjonalno Użytkowym opracowanym przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych ,,KOMA” 42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19, autor opracowania mgr inż. Konrad Zymek. Program Funkcjonalno Użytkowy stanowić będzie załącznik do SIWZ ogłaszanego postepowania przetargowego.  

Części III: Budowa trasy rowerowej w ciągu ,,RTR Nr 17" na odcinku Suliszowice-Jaroszów z ,,MOR”
1.Wykonanie robót budowlanych trasy rowerowej odcinka nr 5 od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m ( w tym krawężnik 0,15 m) łącznej dl. 2,265 km.
2. Termin realizacji:  do 31.12.2022 r.
3.Szczegółowy opis przebiegu trasy rowerowej został  przedstawiony został w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych ,,KOMA” 42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19, autor opracowania mgr inż. Konrad Zymek. Dokumentacja stanowić będzie załącznik do SIWZ ogłaszanego postepowania przetargowego.  

4.Kody CPV: 711.30.00.00-1, 713200.00-7, 71.32.20.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5

5.Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-04-03

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.