Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

Ogłoszenie nr 533045-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Gmina Olsztyn: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Olsztyn została upoważniona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz Gminy Żarki.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1. Zamawiający: Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy krajowy nr identyfikacyjny 00054718700000 adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: P. Agnieszka Celeban, P. Sylwia Miętkiewicz, tel. 34 328 50 76 wew. 27 adres e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl 2. Zamawiający: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, krajowy nr identyfikacyjny 15139853400000

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10 , 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Olsztyn została upoważniona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz Gminy Żarki. Zakres obowiązków zamawiających określa Umowa Partnerska. U/041/398/19 z dnia 23.12.2019 r. Umowa będzie zawarta przez każdego z Zamawiających indywidualnie.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłdsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”
Numer referencyjny: IZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki” 2.2.Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs 2.3.Całość zamówienia została podzielona na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.4.Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I - Gmina Olsztyn 1.Część I zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowę trasy rowerowej o długości 5,618 km. Rzeczowa realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa wraz z projektami technicznymi oddzielnie dla każdej z branży, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 m krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy), d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni w świetle 6 m e) odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi powiatowej (wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji) 3) Przebudowa infrastruktury drogowej, drogi powiatowej DP 1066S i gminnej w tym: frezowanie i rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, kolidującego uzbrojenia, wycinka drzew 4) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.5. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II - Gmina Żarki 1. Część II zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowa trasy rowerowej o dł. 2,35 km. Rzeczowa realizacja projekty w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa, w tym min. projekty techniczne oddzielnie dla każdej z branż, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m (zalecane 2,35 m) w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego, c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy) d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm, e) odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego (w zależności od lokalizacji) 3) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.6. Zagadnienia wspólne dla części I i części II zamówienia 1. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez:  odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta),  obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie,  brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery,  umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty niepełnosprawnego z dźwiękiem np. ,,Możesz bezpiecznie przejść” 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 4. Wykonawca odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 6. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 7. Nazwy podane w SIWZ, Programie Funkcjonano - Użytkowym podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III Gmina Żarki 1. Część III zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR” 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: Wykonanie trasy rowerowej odcinek nr 5 od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m (w tym krawężnik 0,15 m) łącznej dł. 2,265 km. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, oraz we wzorze umowy – załącznik nr 9c do SIWZ – stanowiącym zbiór plików Dokumentacja 4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45231000-5
45233162-2
45233222-1
71300000-1
71320000-7
71322000-1
45233290-8
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: część I zamówienia a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych do 12 miesięcy od daty podpisania umowy c) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia robot budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych d) zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/ przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót: w terminie do 30.04.2023 r. część II zamówienia a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, b) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych do 12 miesięcy od daty podpisania umowy c) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia robot budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych d) zakończenie realizacji robót budowlanych w terminie do 31.12.2022 r. Uwaga: Pierwsza faktura wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia części II będzie płatna w 2021 roku. część III zamówienia a) rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy, b) zakończenie realizacji robót budowlanych: w terminie do 31.12.2022 r. Uwaga: Pierwsza faktura wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia części III będzie płatna w 2021 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części I zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej 1 projekt budowlany dot. budowy lub rozbudowy, lub przebudowy drogi, albo ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego o długości min. 2 km. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi, albo ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego z nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) o powierzchni co najmniej 10 000,00 m2 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; Ponadto ww. osoba winna mieć minimum: 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu na podstawie posiadanych uprawnień w danej branży. - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; Ponadto ww. osoba winna mieć minimum: 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych jako kierownik robót w danej branży lub kierownik budowy, W zakresie części II zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej 1 projekt budowlany dot. budowy lub rozbudowy, lub przebudowy drogi, albo ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego o długości min. 2 km. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: - jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi albo ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego z nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) o powierzchni co najmniej 4000,00 m2 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; Ponadto ww. osoba winna mieć minimum: 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu na podstawie posiadanych uprawnień w danej branży. - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; Ponadto ww. osoba winna mieć minimum: 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych jako kierownik robót w danej branży lub kierownik budowy, W zakresie części III zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu drogi, albo ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo rowerowego z nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) o powierzchni co najmniej 4000,00m2 O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa; Ponadto ww. osoba winna mieć minimum: 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych jako kierownik robót w danej branży lub kierownik budowy, UWAGI wspólne dla wszystkich części: 1.Projekt budowlany należy rozumieć w pojęciu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.1186) zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę lub dla którego pozyskano informację o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. 2.W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji technicznych (kierownika budowy, projektanta) przez tą samą osobę na więcej niż jednej części zamówienia. 3.Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. 4.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - załącznik nr 7 do SIWZ b)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 5 do SIWZ c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 4.Dowód wniesienia wadium niezależnie na każdą część zamówienia, w zależności od części, na którą składana jest oferta wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia. 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy): Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22 a ust.2 ustawy pzp. 6.Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8.Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert oświadczeniem zawartym w „Formularzu Ofertowym”. Zastrzeżoną część oferty wykonawca powinien oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnej (wydzielonej) kopercie oznaczonej napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Ponadto wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie kwestii związanej z informacją stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dot. tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 9.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) -wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości; Dla części I zamówienia – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Dla części II zamówienia – 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Dla części III zamówienia – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). Uwaga: W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 – 4 Pzp. z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i materiały 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie: 1.1. Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w związku z: a) opóźnieniem organów administracji dokonujących uzgodnień projektu budowlanego w odniesieniu do terminów jakie je obowiązują, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni wynikających z tych opóźnień, b) opóźnieniem organów w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień w odniesieniu do terminów określonych w obowiązujących przepisach, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni wynikających z tych opóźnień, c) zawieszeniem postępowań przez organy właściwe do wydawania decyzji administracyjnych, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – o okres na który zostały zawieszone te postępowania, d) potrzebą wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji do realizacji zadania, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o ilość dni niezbędnych do dokonania tych zmian; e) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; Uwaga: Przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje uprawnień Wykonawcy do automatycznego przedłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. 1.2. Terminu zakończenia robót budowlanych, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 1.3. Technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robot okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 1.4. Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. b) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 1.5. Wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 1.6 - 1.10, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 1.6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 1.7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 1.8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 1.9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 1.10. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 1.11. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 2. Zamawiający jest uprawiony do zmniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania części robót budowlanych. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany. 4. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8. Uzgodnienia zakresie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Olsztyn ( Burmistrza Żarek) , lub upoważnioną przez niego osobę, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w jezyku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl; oraz Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17; 42-310 Żarki; 2) Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Żarki możliwy jest pod adresem email: iodo-zarki@gimpmyszkow.pl lub pisemnie pod adres Urzędu: ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Część I zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowę trasy rowerowej o długości 5,618 km. Rzeczowa realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa wraz z projektami technicznymi oddzielnie dla każdej z branży, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 m krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy), d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni w świetle 6 m e) odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi powiatowej (wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji) 3) Przebudowa infrastruktury drogowej, drogi powiatowej DP 1066S i gminnej w tym: frezowanie i rozbiórka, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa zjazdów, kolidującego uzbrojenia, wycinka drzew 4) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1a do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.6. Zagadnienia wspólne dla części I i części II zamówienia 1. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez:  odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta),  obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie,  brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery,  umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty niepełnosprawnego z dźwiękiem np. ,,Możesz bezpiecznie przejść” 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 4. Wykonawca odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 6. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 7. Nazwy podane w SIWZ, Programie Funkcjonano - Użytkowym podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45231000-5, 45233162-2, 45233222-1, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 45233290-8, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i materiały 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część II zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” 2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się następujące prace: 1) Budowa trasy rowerowej o dł. 2,35 km. Rzeczowa realizacja projekty w formule zaprojektuj i wybuduj w tym: a) dokumentacja projektowa, w tym min. projekty techniczne oddzielnie dla każdej z branż, b) roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji 2) Parametry techniczne trasy rowerowej: a) szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15 krawężnik (dopuszczalne miejscowe zwężenie do 2,15 m (zalecane 2,35 m) w przypadku trudności terenowych) b) nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego, c) zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy rowerowej (w obrębie przebiegu trasy) d) krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm, e) odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego (w zależności od lokalizacji) 3) Wykonanie Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, w załączniku nr 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 9b do SIWZ stanowiącym zbiór plików - Dokumentacja 2.6. Zagadnienia wspólne dla części I i części II zamówienia 1. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników projektowanych tras rowerowych zapewniając jednocześnie dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez:  odpowiednie wyprofilowania terenu np. w miejscach zjazdów na posesje nie będzie krawężników ( upłynniona niweleta),  obniżenie krawężnika od 0-1 cm przy przejazdach przez jezdnie,  brak przeszkód np. usytuowanie podpór znaków drogowych zaplanowane w taki sposób, aby pozostało wolne przejście o szer. min 150 cm i wysokości min. 200 cm, w miejscu dla osób poruszających się na wózku lub bezpośrednio przed nim nie będzie montowane żadne wyposażenie stałe, na przykład stojaki na rowery,  umieszczenie w miejscu przejazdu przez drogę podświetlonego znaku z migającym znakiem ostrzegawczym dot. ruchu samochodowego, wyposażonego w sygnalizator dźwiękowy dla rowerzysty niepełnosprawnego z dźwiękiem np. ,,Możesz bezpiecznie przejść” 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 4. Wykonawca odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 6. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 7. Nazwy podane w SIWZ, Programie Funkcjonano - Użytkowym podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45231000-5, 45233162-2, 45233222-1, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 45233290-8, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i materiały 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

 
Część nr: 3 Nazwa: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część III zamówienia: Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR” 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: Wykonanie trasy rowerowej odcinek nr 5 od Suliszowic do Jaroszowa w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m (w tym krawężnik 0,15 m) łącznej dł. 2,265 km. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, oraz we wzorze umowy – załącznik nr 9c do SIWZ – stanowiącym zbiór plików Dokumentacja 4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45231000-5, 45233162-2, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i materiały 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2020-10-06

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2020-09-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2020-06-24

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-04-23

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.