Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 5 lipca 2020 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 18 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374, z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 18 czerwca 2020 roku (czwartek), która odbędzie się
w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn wotum zaufania (druk nr:67).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok (druk nr:68).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr:69).
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (druk nr:70).
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów (druk nr:71)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Olsztynie. (druk nr:72)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn. (druk nr:73)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1065 S - połączenie ścieżek rowerowych ul. Kühna w miejscowości Olsztyn (druk nr:74).
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 (druk nr:75).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/14 z dnia 12 lutego 2014 r., w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn" (druk nr:76).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (druk nr:77).
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr:78).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (druk nr:79).
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn" (druk nr:80).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr:81).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr:82)
22. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
23. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Olsztyn.


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Olsztyn, 42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 16 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-06-10.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2020-06-10 16:03:21.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2020-06-10 16:03:21.
czytano: 99 razy, id: 5911
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2020-06-10
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2020-06-10
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2020-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Migalska

2020-06-10
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Migalska

2020-06-10
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020