Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 540113584-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542358-N-2020
Data: 25/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6)
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego: a) karty katalogowe producenta paneli fotowoltaicznych potwierdzające parametry techniczne opisane w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej – załącznik nr 1 do SIWZ b) karty katalogowe producenta inwerterów montowanych potwierdzające parametry techniczne opisane w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej - załącznik nr 1 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego żąda w szczególności: a)Opisów produktu, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. b)Certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Moduły fotowoltaiczne (panele): karty katalogowe modułu, oświadczanie producenta dot. roku produkcji, oświadczenie producenta dot. gwarancji produktowej (gwarancja min. 15 lat) certyfikat producenta zawartych w dokumentacji technicznej Inwertery: karty katalogowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Do pkt. 2.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: należy dodać ppkt.16 oraz ppkt. 17, które otrzymują brzmienie: 16) przestawienie istniejącego ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy - w załączeniu nowy rysunek E.2 oraz przedmiar 17) wycinkę 4 drzew przy Szkole Podstawowej w Olsztynie, Olsztyn, ul. Zielona 66 - decyzje administracyjne po stronie Zamawiającego

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: do pkt. 1 ppkt. 3 Zmiana sposobu i zakresu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności należy dodać lit. f), która otrzymuje brzmienie: f) w przypadku konieczności zmiany lokalizacji instalacji (np. z gruntu na dach). Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest dokonać dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych, urządzeń i koniecznych instalacji w innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. do pkt. 1 ppkt. 2 Terminu zakończenia przedmiotu umowy, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach należy dodać lit. h), która otrzymuje brzmienie: h) wystąpienia znalezisk archeologicznych i przeprowadzeniem wymaganych badań, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-26

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.