Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 4 sierpnia 2020 r.

imieniny: Dominika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

Ogłoszenie nr 562785-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Gmina Olsztyn: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10 , 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (URL): www.olsztyn-jurajski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.olsztyn.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych
Numer referencyjny: IZP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych” 2.2.Całość zamówienia została podzielona na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.3.Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I Część I zamówienia: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn” 1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn: Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kühna 18, 42-256 Olsztyn oraz ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki, 2 Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół oraz zapewnienie transportu w przypadku wyjazdów na zajęcia pozaszkolne lub terenowe wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 3 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, określona została określona w pkt. 13. 4 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 5 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, e) podjeżdżania autobusamiszkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię, f) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 6 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem).Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. 7 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć autobus/autobusy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego). 8 W przypadku awarii autobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić autobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 9 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu autobusów, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 10 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 11 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 12 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 13 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 I KURS BISKUPICE (34 dzieci) » BISKUPICE NOWE (skrzyżowanie ul. Jodłowej z ul. Bukową) – 7:10 przez Biskupice (skrzyżowanie z ul. Szkolną), ul. Olsztyńska, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Zielona) - 7:20 » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Kuhna) - 7:25 II KURS PRZYMIŁOWICE (44 dzieci) » PRZYMIŁOWICE (ul. Piastowska) – 7:30 przez Przymiłowice Kotysów (przy kapliczce), ul. Zamkową, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE – 7:50 ODWOZY DZIECI PONIEDZIAŁEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) WTOREK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) ŚRODA 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) CZWARTEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) PIĄTEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) 14 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez Dyrektorów placówek, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 15 Szacowana, miesięczna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 2560 km, wyliczona na podstawie średniej, miesięcznej liczby kilometrów z roku szkolnego 2018/2019. 16 Ilość dni nauki w roku szkolnym 2020 – 2021 wynosi około 188 dni. 17 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 18 Termin wykonania umowy dla części I : od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 19 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2020/2021 r. 2.4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II Część II zamówienia: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych” 1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym: 2020/2021 określona została w pkt. 11. 3 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Stan techniczny pojazdów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) pojazdu, umożliwiającego przewóz 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposażonego w windę lub najazd szynowy, (przewidywana liczba: 1 wózek) c) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, d) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, e) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, f) w przypadku awarii pojazdu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 5 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań, polegających na: - zapewnieniu opieki dzieciom w czasie transportu, - odprowadzeniu dziecka z domu do samochodu i z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu, - udzieleniu czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu, - dopilnowaniu, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu, - udzieleniu dziecku pierwszej pomocy. 6 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć pojazd/pojazdy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 7 W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 8 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu pojazdu, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 9 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 10 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 11 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 12 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 Łączna liczba przewożonych dzieci: 11 1) Bukowno - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3 ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa 2) Kusięta - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ul. Legionów 54A, 42-200 Częstochowa 3) Biskupice - Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka ul. Legionów 54 42-202 Częstochowa - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. J. Korczaka ul. Legionów 58, 4) Olsztyn - Terapeutyczne Przedszkole "Jurajskie dzieci", ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, 5) Olsztyn - Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 24, 6) Skrajnica - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, ul. Słowackiego 35, 42-200 Częstochowa, 7) Turów - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Legionów 58, 8) Bukowno - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Jurajskie dzieci", ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, 9) Przymiłowice - Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka ul. Legionów 54 42-202 Częstochowa, 10) Olsztyn - Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy, ul. Łukasińskiego 24 42-207 Częstochowa, 11) Skrajnica - Szkoła Podstawowa Fundacji Mozaika -Filia nr 1 ul. Sojczyńskiego-Warszyca 7 42-224 Częstochowa. 13 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przez pracowników Referatu Oświaty Urzędu Gminy Olsztyn, przed rozpoczęciem roku szkolnego, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 14 Szacowana, dzienna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 135 km. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tras przejazdu, a tym samym liczbę kilometrów. 15 Poza wyjątkowymi sytuacjami, dzieci będą dowożone do szkół między godz. 6:30 a godz. 8:00, a następnie – po zajęciach – odwiezione między godz. 15:00 a 16:30. 16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej, bieżącej zmiany ww. danych, z przyczyn od niego niezależnych. 17 Szacunkowa ilość dni nauki w roku szkolnym 2020 – 2021 wynosi około 188 dni. 18 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 19 Termin wykonania umowy dla części II: od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 20 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień – czerwiec 2020/2021 r.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie części I zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: - min. 1 (jednym) autobusem sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, pozwalających przewieźć jednorazowo min. 48 osób (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy). Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia nie może być starszy niż 20 lat. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: - min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania autobusami i przewozu osób. - min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 6 do SIWZ W zakresie części II zamówienia Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: - min. 1 (jednym) pojazdem mikrobusem/ busem pozwalającym przewieźć jednorazowo min. 14 osób (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy), w tym jedno miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd powinien być wyposażony w atestowane urządzenie specjalistyczne (winda) – podnośnik umożliwiający zajęcie miejsca osobie poruszającym się na wózku inwalidzkim, jak również osprzęt z atestem zapewniający możliwość unieruchomienia przewożonego wózka. Urządzenie musi posiadać atest. Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia nie może być starszy niż 20 lat. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 5 do SIWZ Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: - min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania mikrobusem/busem i przewozu osób. - min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 6 do SIWZ Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania dysponowania pojazdami oraz osobami dla każdej części odrębnie. Powyższe oznacza, iż wskazane pojazdy oraz osoby nie mogą się powtarzać. W przypadku gdyby dany pojazd lub osoba został wskazany w więcej niż jednej części będzie on brany pod uwagę w pierwszej z części w której został wskazany. W przypadku niewykazania spełniania warunku w danej części Wykonawca zostanie wykluczony z tej części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. – załącznik nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ 4. Dowód wniesienia wadium niezależnie na każdą część zamówienia, w zależności od części, na którą składana jest oferta wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy): Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22 a ust.2 ustawy pzp. 6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy Wykonawca upoważnił osobę do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 8. Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć nie później niż w terminie składania ofert oświadczeniem zawartym w „Formularzu Ofertowym”. Zastrzeżoną część oferty wykonawca powinien oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnej (wydzielonej) kopercie oznaczonej napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. Ponadto wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie kwestii związanej z informacją stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dot. tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części I zamówienia 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). dla części II zamówienia 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 9.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020. poz. 299). Uwaga: W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 – 4 Pzp. z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 9.7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie: 1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; 2) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania umowy oraz zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych. 3) zmiana liczby wykorzystywanych środków transportu – stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w zależności od liczby dzieci, które uzyskały zgodę na dowóz do placówek oświatowych, liczba wykorzystywanych środków transportu może ulec zwiększeniu – zgodnie z dyspozycjami osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, 4) zmiana liczby miejsc niezbędnych w środkach transportu – liczba może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby dzieci, które otrzymały zgodę na dowóz, 5) Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczenia w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wybrane przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w wskazane w SIWZ oraz, że spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca; 6) Wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 8) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis zdarzenia, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. powinien zostać przekazany drugiej stronie niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
29. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 29.1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl; 2) Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn” 1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn: Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kühna 18, 42-256 Olsztyn oraz ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki, 2 Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół oraz zapewnienie transportu w przypadku wyjazdów na zajęcia pozaszkolne lub terenowe wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 3 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, określona została określona w pkt. 13. 4 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 5 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, e) podjeżdżania autobusamiszkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię, f) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 6 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem).Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. 7 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć autobus/autobusy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego). 8 W przypadku awarii autobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić autobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 9 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu autobusów, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 10 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 11 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 12 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 13 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 I KURS BISKUPICE (34 dzieci) » BISKUPICE NOWE (skrzyżowanie ul. Jodłowej z ul. Bukową) – 7:10 przez Biskupice (skrzyżowanie z ul. Szkolną), ul. Olsztyńska, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Zielona) - 7:20 » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Kuhna) - 7:25 II KURS PRZYMIŁOWICE (44 dzieci) » PRZYMIŁOWICE (ul. Piastowska) – 7:30 przez Przymiłowice Kotysów (przy kapliczce), ul. Zamkową, do » SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE – 7:50 ODWOZY DZIECI PONIEDZIAŁEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) WTOREK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) ŚRODA 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) CZWARTEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) PIĄTEK 13:30 PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW 14:20 BISKUPICE 15:15 PRZYMIŁOWICE, BISKUPICE (kurs nieregularny) 14 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przed rozpoczęciem roku szkolnego, przez Dyrektorów placówek, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 15 Szacowana, miesięczna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 2560 km, wyliczona na podstawie średniej, miesięcznej liczby kilometrów z roku szkolnego 2018/2019. 16 Ilość dni nauki w roku szkolnym 2020 – 2021 wynosi około 188 dni. 17 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 18 Termin wykonania umowy dla części I : od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 19 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2020/2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych” 1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem. 2 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym: 2020/2021 określona została w pkt. 11. 3 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności: a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: a) pojazdów sprawnych technicznie. Stan techniczny pojazdów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, b) pojazdu, umożliwiającego przewóz 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposażonego w windę lub najazd szynowy, (przewidywana liczba: 1 wózek) c) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, d) kierowców z pełnymi kwalifikacjami, e) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów, f) w przypadku awarii pojazdu, zapewnienie zastępczego środka transportu, g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. 5 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań, polegających na: - zapewnieniu opieki dzieciom w czasie transportu, - odprowadzeniu dziecka z domu do samochodu i z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu, - udzieleniu czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu, - dopilnowaniu, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu, - udzieleniu dziecku pierwszej pomocy. 6 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć pojazd/pojazdy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 7 W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 8 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu pojazdu, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania. 9 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 10 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 11 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 12 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 Łączna liczba przewożonych dzieci: 11 1) Bukowno - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3 ul. Legionów 58, 42-200 Częstochowa 2) Kusięta - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ul. Legionów 54A, 42-200 Częstochowa 3) Biskupice - Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka ul. Legionów 54 42-202 Częstochowa - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. J. Korczaka ul. Legionów 58, 4) Olsztyn - Terapeutyczne Przedszkole "Jurajskie dzieci", ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, 5) Olsztyn - Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 24, 6) Skrajnica - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, ul. Słowackiego 35, 42-200 Częstochowa, 7) Turów - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Legionów 58, 8) Bukowno - Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Jurajskie dzieci", ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, 9) Przymiłowice - Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka ul. Legionów 54 42-202 Częstochowa, 10) Olsztyn - Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy, ul. Łukasińskiego 24 42-207 Częstochowa, 11) Skrajnica - Szkoła Podstawowa Fundacji Mozaika -Filia nr 1 ul. Sojczyńskiego-Warszyca 7 42-224 Częstochowa. 13 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane przez pracowników Referatu Oświaty Urzędu Gminy Olsztyn, przed rozpoczęciem roku szkolnego, wybranemu w przetargu Wykonawcy. 14 Szacowana, dzienna liczba kilometrów do przejechania przez Wykonawcę wynosi 135 km. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian tras przejazdu, a tym samym liczbę kilometrów. 15 Poza wyjątkowymi sytuacjami, dzieci będą dowożone do szkół między godz. 6:30 a godz. 8:00, a następnie – po zajęciach – odwiezione między godz. 15:00 a 16:30. 16 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej, bieżącej zmiany ww. danych, z przyczyn od niego niezależnych. 17 Szacunkowa ilość dni nauki w roku szkolnym 2020 – 2021 wynosi około 188 dni. 18 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie. 19 Termin wykonania umowy dla części II: od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 20 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień – czerwiec 2020/2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-07-16.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:54:42.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2020-07-16 13:54:42.
czytano: 132 razy, id: 5974
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-24
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2020-07-16
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020