Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste - działka nr 1894/8, położona w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn

                                                                WYKAZ

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do oddania                      w  użytkowanie wieczyste:

 

     Niezabudowana działka nr 1894/8 k.m. 13 o pow. 0,0179 ha, położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6.

Wartość nieruchomości - 43.037,00 zł +23% VAT = 52.935,51 zł. Brak obciążeń. Pierwsza opłata wynosi 25% ceny wywoławczej tj. 13.233,87 zł, płatna przed spisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne wynoszą 3% wartości nieruchomości, płatne do 31 marca każdego roku. Opłata roczna może być aktualizowana zgodnie        z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość powyższa będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, pod wybudowanie obiektu usługowego z szaletami do korzystania publicznego. Termin robót budowlanych dot. realizacji obiektu, o którym mowa wyżej, ustala się na 12 miesięcy od spisania umowy notarialnej, a i ich zakończenie na 15 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę w/o obiektu.

Wzniesiony obiekt budowlany, użytkownik wieczysty jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie. Wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu za wzniesione obiekty ustalone zostaną wg wartości na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego.

Oddanie gruntu, o którym mowa w użytkowaniu wieczystym, nastąpi aktem notarialnym, który zawierać będzie powyżej ustalone warunki.

Zgodnie z art. 240 K.C w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty nie wzniesie opisanych obiektów lub w inny sposób korzystał będzie z oddanego gruntu, umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 99 lat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica ustanowionym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r., zmienionym  następnie Uchwałą Nr XXII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, działka nr 1894/8 k.m. 13 położona w Olsztynie, leży w terenie oznaczonym symbolem  1U - teren usług oraz KDX - pas około 2 m przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,               o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ww. nieruchomość, będzie oddana w użytkowanie wieczyste, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490).

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniach od 28.08.2020 roku do 18.09.2020 roku.  

 

Szczegółowe informacje o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie, tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 

Olsztyn, 28.08.2020 r.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-08-28

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.