Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn, ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

                                                                                                                                             Olsztyn, 28.08.2020 r.  

                                                                         

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:                               

1) działka nr 588/4 k.m. 10 o pow. 0,1189 ha (RV-0,1189 ha). Cena wywoławcza  wynosi 78.676,00 zł + 23% VAT = 96.771,48 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha. Cena wywoławcza 14.837,50 zł + 23 % VAT= 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 115.021,60 zł. Brak obciążeń.

2) działka nr 588/3 k.m. 10 o pow. 0,3737 ha (RV-0,3737 ha). Cena wywoławcza wynosi 8.632,00 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha - cena wywoławcza wynosi 14.837,50 + 23 % VAT = 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 26.882,12 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym        w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 588/4, 588/5,  k.m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k.m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R - tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych         z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 30 września 2020 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25.09.2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy  w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na  konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-      dowód wpłaty wadium(oryginał);

  • dokument tożsamości;
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu;
  • osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń;

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów;
  • w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,                 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.65 ze zm.).

 

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-08-28

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.