Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bukowno, gm. Olsztyn

Olsztyn, 11.09.2020 r.  

                                                                         

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:                                

1) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0,1851 ha (RV-0,1097 ha, RVI-0,0754 ha). Cena wywoławcza wynosi 43.480,00 zł + 23% VAT = 53.480,40 zł oraz udział 1/3 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 28/12 o pow. 0,0704 ha. Cena wywoławcza 4.935,00 zł + 23 % VAT = 6.070,05 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 59.550,45 zł. Brak obciążeń.

2) działka nr 28/6 k.m. 2 o pow. 0,1532 ha (RVI-0,1532 ha). Cena wywoławcza wynosi 35.987,00 zł + 23% VAT = 44.264,01 zł oraz udział 1/3 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 28/12 o pow. 0,0704 ha. Cena wywoławcza 4.935,00 zł + 23 % VAT = 6.070,05 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 50.334,06 zł. Brak obciążeń

Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie następujące księgi wieczyste: dla działek nr 28/5 i 28/6 KW Nr CZ1C/00105549/8 natomiast dla działki nr 28/12 KW Nr CZ1C/00181425/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  28/5, 28/6, 28/12  k.m. 2, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 14 października 2020 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 09 października 2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy   w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-      dowód wpłaty wadium (oryginał);

  • dokument tożsamości;
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego     w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż              3 miesiące przed terminem przetargu;
  • osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń;

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów;
  • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.65 ze zm.).

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-09-11.
Wprowadził do systemu: Olga Haber. Data wprowadzenia: 2020-09-11 10:20:07.
Zatwierdził do publikacji: Olga Haber. Data publikacji: 2020-09-11 10:20:07.
czytano: 52 razy, id: 6041
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-11
Nowa wiadomość
Olga Haber

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020