Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn

                                    Olsztyn, 11.09.2020 r.  

                                                                         

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:                               

- działka nr 124/2 k.m. 3 o pow. 0,3691 ha (RV-0,2459 ha, RVI-0,1232 ha). Cena wywoławcza wynosi 6.828,00 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00174611/8 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Przymiłowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/151/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 lipca 2008 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3242 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 124/2,  k.m. 3,  położona w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R - tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 15 października 2020 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 09 października 2020 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy   w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na  konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-      dowód wpłaty wadium (oryginał);

  • dokument tożsamości;
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu;
  • osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń;

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów;
  • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel. (0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.65 ze zm.).

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-09-11.
Wprowadził do systemu: Olga Haber. Data wprowadzenia: 2020-09-11 10:22:42.
Zatwierdził do publikacji: Olga Haber. Data publikacji: 2020-09-11 10:22:42.
czytano: 53 razy, id: 6042
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-11
Nowa wiadomość
Olga Haber

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020