Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Przebudowa drogi powiatowej 1065S – Połączenie ścieżek rowerowych ul.Kühna w miejscowości Olsztyn

Ogłoszenie nr 510181374-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa drogi powiatowej 1065S – Połączenie ścieżek rowerowych ul.Kühna w miejscowości Olsztyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573810-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej 1065S – Połączenie ścieżek rowerowych ul.Kühna w miejscowości Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1065S – połączenie ścieżek rowerowych ul. Kühna w miejscowości Olsztyn 2.2. Zakres robót obejmuje: 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 1065S w zakresie: - budowy brakującego połączenia pomiędzy istniejącymi ścieżkami rowerowymi o lokalizacji po stronie zachodniej z kierunku północnego i po stronie wschodniej z kierunku południowego, - dobudowę chodnika po stronie wschodniej do połączenia z istniejącym chodnikiem w rejonie przystanku autobusowego Konstrukcja nawierzchni: Ścieżka rowerowa: - kostka betonowa bez fazy w kolorze zielonym 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 3 cm - podbudowa – kruszywo łamane 15 cm - warstwa odsączająca piasek 10 cm Chodnik: - kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 3 cm - podbudowa kruszywo łamane 15 cm - warstwa odsączająca 10 cm 2) Oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla ,,Połączenie ścieżek rowerowych ul. Kühna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn” Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) W oznakowaniu pionowym wprowadzono min: - znaki przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych D-6b, z wyposażeniem w system aktywnej informacji wizualnej z doświetleniem, - radiowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej, - przesunięto lokalizacyjnie znaki poza chodnik, - na ulicy Napoleona wprowadzono próg zwalniający wyspowy - nowe oznakowanie pionowe, W oznakowaniu poziomym wprowadzono min: - oznakowanie poziome segregacyjne, krawędziowe, przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych, - na ul. Napoleona – odnowienie oznakowania poziomego Przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych przez jezdnie ul. Kuhna wyposażono w system aktywnej informacji dla pieszych i rowerzystów z doświetleniem. System składa się z elementów: - kompozytowy słup cylindryczny wys. 6,0 m o średnicy 175 mm z 9 sygnalizatorami umieszczonymi wewnątrz słupa - oprawa oświetleniowa z asymetrycznym źródłem światła - podświetlany obustronny znak drogowy D-6b z translucentną folią odblaskową - głośnik - czujnik ruchu - komunikacja radiowa miedzy słupami - akumulator do podtrzymania zasilania Zasilanie w energie elektryczną: W zakres prac wchodzą: - montaż szafki sterowniczej oświetlenia SSO - wykonanie zasilania szafki sterowniczej SSO kablem NA2XY-J – wykopy liniowe - układanie rur przepustowych - układanie uziomu powierzchniowego z płaskownika z podłączeniem na zacisk krzyżowy podstawy słupa, - montaż przewodów w słupie - montaż fundamentu słupa - montaż opraw oświetleniowych na słupie oświetleniowym aktywnym - montaż słupów oświetleniowych aktywnych z wbudowanym systemem lamp ostrzegawczych - montaż izolacyjnych złączy kablowych we wnękach słupów aktywnych, - montaż czujników, sterowników, zasilaczy i innych urządzeń zapewniających komunikacje między słupami aktywnymi, - montaż wewnątrz słupa akumulatora do podtrzymania zasilania - montaż znaków drogowych D6 - badania i pomiary, 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy 2.4. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.6. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.8. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.9. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231000-5, 45233222-1, 45233162-2, 45233290-8, 45316110-9, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110403.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Grabińska 8
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152280.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152280.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152280.61
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-25

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2020-09-21

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.