Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: 1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna

Ogłoszenie nr 510193012-N-2020 z dnia 05-10-2020 r.
Gmina Olsztyn: 1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576769-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn 2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna 2.2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna dofinansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2.3. Zakres robót: Remontu dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn obejmuje: 1. Remont drogi gminnej w Zrębicach ul. Krótkiej Długość odcinka drogi objętej remontem 110 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 440 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, - mechaniczne wykonanie nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 mm, o grubości około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% 2. Remont dróg gminnych w Zrębicach ul. Strażackiej i Cichej Długość odcinka drogi objętej remontem 700 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 2450 mkw, szerokość drogi po remoncie 3,5 m, Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, - uzupełnienie ubytków w kruszywie – przyjęto 1m3 kruszywa/ 40 mkw drogi - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 mm o grubości około 8 cm - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - spadek nawierzchni po remoncie: jednostronny 2% 3. Remont drogi gminnej w Turowie ul. Joachimowska Remont oberwanej krawędzi jezdni - rozbiórka krawędzi istniejących dróg poprzez frezowanie do 7 cm odcinków szerokości 0,5 m lub 1,0 m – powierzchnia frezowania: 120, 0 mkw. - ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na obszarze sfrezowanym na 7 cm, powierzchnia: 120 mkw, warstwa wiążąca beton asfaltowy gr. 4 cm - rozbiórka jezdni: frezowanie do 4 cm – w celu ,,zakładki”, powierzchnia frezowania 120,0 mkw - skropienie emulsją oraz rozłożenie siatki wzmacniającej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, - ułożenie warstwy ścieralnej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 4 cm, - wykonanie poboczy poprzez usuniecie starego pobocza i humusu na szerokości 0,5 m i głębokości 10 cm powierzchnia 1040,0 mkw Remont ubytków w jezdni - rozbiórka krawędzi istniejących dróg poprzez frezowanie do 7 cm, powierzchnia frezowania 120 mkw, - skropienie emulsją oraz rozłożenie siatki wzmacniającej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 240 mkw, - ułożenie warstwy ścieralnej na warstwie wiążącej oraz ,,zakładce”, powierzchnia 120 mkw, warstwa ścieralna beton asfaltowy gr. 5 cm, 4. Remont drogi gminnej w Kusiętach – ,,ul. Przylesie” Długość odcinka drogi objętej remontem 360 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 1440,00 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - profilowanie mechaniczne - wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - spadek nawierzchni po remoncie : jednostronny 2% 5. Remont drogi gminnej w Kusiętach ,,ul. Czarna Droga” Długość odcinka drogi objętego nawierzchnią bitumiczną: 260,00 m Długość odcinka drogi objętego nawierzchnią z kruszywa: 150,00 m. Nawierzchnia bitumiczna o pow. 1170 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,5 m, Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności - uzupełnienie/wyprofilowanie istniejącej drogi kruszywem – przyjęto 1m3 kruszywa/40 mkw drogi - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na bazie asfaltu – gr 5 cm - wykonanie poboczy z kruszywa grubości 10 cm i szerokości 0,50 m - spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% Nawierzchnia z kruszywa łamanego o powierzchni: 600,00 mkw, szerokość drogi po remoncie: 4,00 m Technologia remontu: - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - profilowanie mechaniczne - wykonanie podbudowy z kruszywa, grubość 15 cm, - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - spadek nawierzchni po remoncie : jednostronny 2% Renowacje w postaci wymiany na nowe: - przepusty z rur PCV śr. 400 mm: 16 m - ścianki czołowe betonowe prefabrykowane: 4 szt. Renowacja istniejącego rowu przydrożnego: - oczyszczenie rowu z namułu grubości 30 cm na dł. 250 mb - profilowanie skarp i dna rowu: 416 mkw Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, Malowanie linii krawędziowej P-7c–grubowarstwowo – 8,00 mkw 6. Remont drogi gminnej w Biskupicach ul. Chorońska Długość odcinka drogi objętej remontem 590 m, nawierzchnia z kruszywa łamanego o pow. 2360,00 mkw, szerokość drogi po remoncie 4,0 m, Technologia remontu: - profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa w celu korekty nierówności, - uzupełnienie ubytków w kruszywie – przyjęto 1 m3 kruszywa/ 40 mkw drogi, - mechaniczne wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa frakcji 0/31,5 m, o gr. około 8 cm, - mechaniczne zagęszczenie nowej nawierzchni z kruszywa - spadek nawierzchni po remoncie: daszkowy 2% 7. Remonty cząstkowe oraz prace konserwacyjne: - Olsztyn: ul. Botaniczna, Kolejowa, Niedźwiedzia, Górzysta, Jaśminowa, Norwida, Słowackiego, skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i ul. Prostopadłej, Asnyka, Zielona, Poziomkowa, - Przymiłowice: ul. Szeroka - Skrajnica: ul. Morelowa, - Kusięta: ul. Szkolna Zakres prac remontu cząstkowego i prac konserwatorskich został opisany w przedmiarze robót. 8. Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla ,,Zmiana organizacji ruchu na rynku w Olsztynie, Plac Piłsudskiego”. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4. Zakres robót: Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga Zrębice ul. Leśna obejmuje: Długość drogi 879,60 m, klasa techniczna drogi L- lokalna, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowana 30 km//h - jezdna bitumiczna o szer. 4,5 m ze spadkiem dwustronnym (daszkowy) - 2% - pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m ze spadkiem 6% - niweleta projektowanej drogi została dostosowana do istniejącego terenu, - odwodnienie drogi realizowane poprzez spadki podłużne i poprzeczne w pobocza i tereny zieleni Konstrukcja jezdni – bitumiczna: - warstwa ścieralna beton asfaltowy – 5 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 mm- 20 cm Konstrukcja pobocza: - kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5m - 20 cm 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy 2.6. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.7. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.10. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.11. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231000-5, 45233220-7, 45233226-9, 45233120-6, 45223140-2, 45233141-9, 45233142-6, 45233200-1, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 858757.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Malicka 42
Kod pocztowy: 42-290
Miejscowość: Blachownia
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 741724.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 741724.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 927420.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-05

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.