Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 27 października 2020 r. w trybie zdalnym

USC.0002.6.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374, z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 27 października 2020 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 15.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olsztyn w okresie 2021 r. – 2026 r. (druk nr: 99)
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej (druk nr: 100).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (druk nr: 101).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr: 102).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku." (druk nr: 103).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Olsztyn działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr: 104).
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr: 105)
12. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok (druk nr: 106).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych (druk nr: 107).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/20 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr: 108).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr: 109).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr: 110).
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej oraz zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej (druk nr: 111).
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy (druk nr: 112).
19. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Olsztyn.


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
 z Urzędu Gminy Olsztyn, 42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 26 października 2020 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-21

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2020-10-19

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2020-10-19

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2020-10-19

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2020-10-19

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.