Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 510223827-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Gmina Olsztyn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie gminy Olsztyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591657-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2020/202021 i 2021/2022 na terenie gminy Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie gminy Olsztyn 2.2.Całość zamówienia została podzielona na trzy części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.3.Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I - Gmina Olsztyn 1. Część I zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta* Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 37,6 km. 2. Część II zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Turów, Przymiłowice, Bukowno* Łączna długość dróg dla części II wynosi ok. 29,7 km. 3.Część III zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice* Łączna długość dróg dla części III wynosi ok. 17,8 km. Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy Olsztyn wynosi: 85,1 km 4.Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej liczby kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego. 2.4.Mapa gminy z wykazem dróg i ulic objęta zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych z podziałem na części zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2.5.Zagadnienia wspólne dla części I części II i części III zamówienia 2.6.Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu: a)jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość odśnieżania 4m, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 5 cm, b)posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), c)odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) d)odśnieżanie chodników umożliwiających swobodne przemieszczanie się po nich osób. 2.7.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu, b)zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (3:1), c)prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych, d)bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania, e)potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, f)w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu … minut podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, g)wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, h) zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania poleceń uwag oraz dyspozycji, i)stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy wg. obowiązujących przepisów, j)zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. k)zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. l)wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 2.8.Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego: 1) Przestrzeganie przepisów: a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020.110)) b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2020.470) c) Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2020.797 t.j.) d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010 t.j.) e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. U.2005 Nr 230 poz. 1960) f) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 2.9. Zastrzeżenia Zamawiającego a) rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający. b) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie. d) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Olsztyn, Odrzykoń, Skrajnica, Kusięta
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 242144.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Działalność Usługowa Jan Weżgowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mstowska 12
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 267606.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 267606.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267606.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Turów, Przymiłowice, Bukowno
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243540.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Ilona Biskup
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przymiłowice,ul. Piastowska 63
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 280665.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280665.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280665.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w następujących miejscowościach: Zrębice I, Zrębice II, Krasawa, Biskupice
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105821.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Stanisław Biskup
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przymiłowice ul. Piastowska 63
Kod pocztowy: 42-265
Miejscowość: 42-256 Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115824.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115824.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115824.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-10

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.