Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez Gminę Olsztyn w drodze przeniesienia własności, zamiany i zniesienia współwłasności

                 WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do zbycia przez Gminę Olsztyn nieruchomości:

 

1/ w drodze umowy przeniesienia własności w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego udział 138/514 części w działce nr 2021/5 o pow. 0,0156 ha obręb 0005 Olsztyn objętej Kw.nr CZ1C/00083625/4  na rzecz Banku Spółdzielczego w Poczesnej z siedzibą w Poczesnej, jako współposiadacza, który dokonał zabudowy gruntu częścią przedmiotowego budynku ponosząc nakłady na jego wybudowanie, którego wartość przekracza znacznie wartość zajętej na ten cel działki, za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości przedmiotowego udziału w zajętej na budowę działce gruntu,

 

2/ w drodze umowy zamiany udział 138/514 części w prawie własności działek gruntu nr 2024/2 o pow. 0,0230 ha i 2025/1 o pow. 0,0182 ha, obręb 0005 Olsztyn objętych Kw.nr CZ1C/00113633/3 zabudowanych budynkiem usługowo – biurowym, na rzecz Banku jako użytkownika wieczystego, w zamian za udział Banku w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr 2025/2 o pow. 0,0528 ha i 2025/3 o pow. 0,0703 ha uregulowanych w księdze wieczystej KW CZ1C/00113633/3, za dopłatą na rzecz Banku różnicy wartości zamienianych nieruchomości,

 

3/ w drodze umowy zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, udział 376/514 części Gminy w nieruchomości stanowiącej działki nr 2021/5, 2024/2, 2025/1 zabudowane budynkiem usługowo-biurowym, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali nr 1 i nr 2 znajdujących się w tym budynku, w wyniku którego Bank nabędzie prawo własności lokalu nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, natomiast Gmina nabędzie prawo odrębnej własności lokalu nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, za dopłatą przez Bank na rzecz Gminy różnicy wartości nabytego lokalu w stosunku do wartości udziału 138/514 części Banku we współwłasności.

 

 

Obciążenia:

- W księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00083625/4 ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna służebność gruntowa dla każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej uregulowanej w księdze wieczystej nr CZ1C/00091873/6.

- W księdze wieczystej nr KW CZ1C/00113633/3 prawo pierwokupu lokalu znajdującego się na parterze budynku położonego przy Pl. Piłsudskiego 8 na rzecz Banku Spółdzielczego w Poczesnej.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 2025/1 leży w terenie oznaczonym symbolem KS, ZP, WZ - teren płyty rynku stanowiący element układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/170/16 z dnia 22.11.2016, Dz.Urz.poz.6290 z dnia 2.12.2016 działka nr 2025/3 leży w terenie oznaczonym symbolem UK/UT- teren usług z zakresu kultury, turystyki i wypoczynku, działka nr   2025/2 – KD-D- teren komunikacji, działka nr 2025/1 – 2UA- tereny zabudowy usługowej, działka nr 2024/2 – 2UA- tereny zabudowy usługowej, nr 2021/5 – 2UA- tereny zabudowy usługowej.

 

W/w nieruchomości będą podlegały zbyciu w drodze przeniesienia własności, zamiany i zniesienia współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.2020., 1990.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014.1490 ze zm.).

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu www.olsztyn-jurajski.pl w dniach od 27 listopada 2020 roku do 19 grudnia 2020 roku. 

 

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 

 

Olsztyn, dnia 27 listopada 2020 r

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-27

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.