Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 510536674-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Gmina Olsztyn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) priorytet: XII. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585716-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540191583-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) priorytet: XII. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT 2.3. Zakres robót obejmuje: 1. Budowę budynku, parkingu oraz elementów infrastruktury związanej z budynkiem takich jak instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, wraz z likwidacją i budową nowego szczelnego zbiornika ścieków. 2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: pow. zabudowy: 425,5 m2 pow. użytkowa 351,84 m2 kubatura 1464 m3 długość budynku 28,14 m max. szerokość budynku (razem z łącznikiem) 22,70 m max wysokość budynku 4,00 m Budynek zawierać będzie dwie sale przedszkolne, hol wejściowy z szatnią oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak stołówka, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pokój nauczycielski, magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Budynek skomunikowany zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły. Przedszkole przeznaczone dla 2x20 dzieci. 3. Instalacje sanitarne Zakres robót obejmuje: - montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, - montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji, - demontaż zewnętrznej instalacji kanalizacji - montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji, - montaż instalacji centralnego ogrzewania - montaż kotła olejowego wraz z zbiornikami na olej, - montaż zasobnika c.w.u. 4. Instalacje elektryczne obejmuje roboty elektryczne w zakresie następujących instalacji wewnętrznych: - rozdzielnicy nN wraz z wewnętrzną linią zasilającą - instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego - instalacji oświetlenia zewnętrznego - instalacji gniazd wtykowych 230V - instalacji systemu ASBIG - instalacji monitoringu CCTV - zasilania urządzeń sanitarnych - połączeń wyrównawczych - ochrony przeciwporażeniowej - ochrony przeciwprzepięciowej - instalacji odgromowej 2.4. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa na podstawie, której realizowane będzie zamówienie uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.tj. - dla osób z niepełnosprawnych ruchową: WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła), dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach bez barier architektonicznych (np. progów), wejście i podjazd do budynku, dostępne trasy dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego lub kul, - dla osób niewidomych i słabowidzących: brak barier architektonicznych (przeszkód, np. progów), odpowiednia faktura posadzki, tablice informacyjne zawierające opis w języku Braille'a, oświetlenie nie powodujące olśnienia, - dla osób głuchych i słabosłyszących – tablice informacyjne, - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi – tablice informacyjne, spokojna kolorystyka i wykończenie wnętrz, oświetlenie nie powodujące olśnienia, przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (i ich oznaczenie), łatwy do zrozumienia .przez wszystkich użytkowników. - całość projektu charakteryzuje się dostępnością poprzez: - prowadzenie prac w sposób nieograniczający poruszania się osób z niepełnosprawnych w budynku. i ich otoczeniu, nie blokowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na czas remontu, a w razie takiej konieczności – wyznaczenie innych 2.5. Uwaga. Teren objęty realizacją inwestycji (działka nr ewid. 12) znajduje się w strefie KA - rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno. Prace ziemne naruszające struktury gruntu należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 2.6. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym będą prowadzone zajęcia. Należy zabezpieczyć teren robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla prowadzonych zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej w tym respektowanie przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu w poszczególnych godzinach doby. 2.7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.8. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia zabawowe co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.10. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.11. Nazwy podane w SIWZ, dokumentacji projektowej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania. 2.12. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.13. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45400000-1, 45330000-9, 45332200-7, 45332300-6, 45331000-6, 45310000-3, 45210000-2, 45100000-8, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1998987.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ROMEX BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1585599.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1585599.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1970146.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 25,13%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawcy: a)część sanitarna - Firma Wielobranżowa Max-Monter Aneta Zatoń, ul. Piastowska 21 42-256 Olsztyn, b)część elektryczna – Elektryk Ząbkowscy Natolin 34, 42-165 Natolin,
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-08

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.