Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Gmina Olsztyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

                                                                                                                                               Olsztyn, 11.12.2020 r.  

                                                                         

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:                               

1) działka nr 588/4 k.m. 10 o pow. 0,1189 ha (RV-0,1189 ha). Cena wywoławcza  wynosi 78.676,00 zł + 23% VAT = 96.771,48 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha. Cena wywoławcza 14.837,50 zł + 23 % VAT= 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 115.021,60 zł. Brak obciążeń.

2) działka nr 588/3 k.m. 10 o pow. 0,3737 ha (RV-0,3737 ha). Cena wywoławcza wynosi 8.632,00 zł oraz udział 1/2 część w drodze dojazdowej tj. działce nr 588/5 o pow. 0,0455 ha - cena wywoławcza wynosi 14.837,50 + 23 % VAT = 18.250,12 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 26.882,12 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym        w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 588/4, 588/5,  k.m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast działka nr 588/3 k.m. 10 leży na terenie oznaczonym symbolem 1R - tereny rolnicze.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych         z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 11.01.2021 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy  w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na  konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-     dowód wpłaty wadium (oryginał);

  • dokument tożsamości;
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego     w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu;
  • osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń;

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów;
  • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel. (0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,                 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990).

 

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-11

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.