Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej w Turowie ul. Południowa, gmina Olsztyn

Ogłoszenie nr 510542574-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej w Turowie ul. Południowa, gmina Olsztyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601161-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w Turowie ul. Południowa, gmina Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Turowie ul. Południowa, gmina Olsztyn 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 2.3. Zakres robót zadania: 1. Przebudowa dr. gminnej - Turów ul. Południowa – etap I: Łączna długość odcinka drogi gminnej – ul. Południowej wynosi 786,56 m, klasa techniczna drogi L – lokalna, kategoria ruchu KR 2, szerokość projektowanej ulicy 5,5 m, Zakres robót obejmuje: - wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m, - na skrzyżowaniu ul. Południowej z ul. Olsztyńska należy wykonać łuki wyokrąglające o promieniu 8 m, - wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, - spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% - krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem - spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni - na wjazdach krawężniki betonowe najazdowe15x22 cm na ławie betonowej z oporem, światło 2cm/4cm - skosy zjazdów indywidualnych przyjęto jako 1:1, promienie zjazdów publicznych: 5 m, - minimalny spadek podłużny wynosi 3,0%, maksymalny 5,5% - na połączeniu istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej należy zastosować taśmę bitumiczna - jako element uspokojenia ruchu zastosowano szykany – element stałej organizacji ruchu - element zabezpieczający pieszych na przejściu dla pieszych zastosowano betonowe płytki wskaźnikowe 35x35x5 cm ze stożkami ściętymi, płytki należy układać 0,5 m od lica krawężnika, światło krawężnika na przejściu: 0 cm, Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna, beton asfaltowy – 4 cm, - warstwa wiążąca, beton asfaltowy – 8 cm - podbudowa zasadnicza- kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm - warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem dowieziony na plac budowy – 20 cm, - warstwa ulepszonego podłoża – piasek - 25 cm Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna, kostka betonowa – 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza - kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna, kostka betonowa – 8 cm, - podsypka cementowo=piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza- kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5- 25 cm, Konstrukcja pobocza: - kruszywo stabilizowane mechaniczne – 15 cm 2. Przebudowa dr. gminnej Turów ul. Południowa – etap II Długość odcinka objętej etapem II wynosi 482,80 m, klasa techniczna drogi L – lokalna, kategoria ruchu KR 2 Zakres robót: - szerokość projektowanej ulicy 5,5 m, - chodnik jednostronny o szerokości 2 m, - zjazdy na posesję z kostki brukowej, - spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% - krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem światło krawężnika wysokiego wynosi 10 cm - spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni - na wjazdach krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem światło 2 cm, - skosy zjazdów indywidualnych przyjęto 1:1 - minimalny spadek podłużny 1,6% maksymalny 6,5% Konstrukcja jezdni na odcinku od Hm 1+60,00 do Hm 2+60,00 - warstwa ścieralna beton asfaltowy – 4 cm, - warstwa wiążąca beton asfaltowy – 8 cm, - podbudowa zasadnicza – kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm, - warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem dowiezionym na plac budowy – 20 cm, - warstwa ulepszonego podłoża – piasek – 25 cm Konstrukcja jezdni na odcinku od HM 0+00,00 do Hm 1+60,00 od HM 2+60,00 do HM 4+82,80 - warstwa ścieralna beton asfaltowy – 4 cm, - warstwa wiążąca beton asfaltowy – 8 cm, - podbudowa zasadnicza – kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm, Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna kostka betonowa 20x20 cm – 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza – kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 cm – 15 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna kostka betonowa 20x20 cm – 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 cm – 25 cm Konstrukcja pobocza: - kruszywo stabilizowane mechanicznie – 15 cm 3. Przebudowa drogi gminnej – Turów ul. Południowa – etap IV Łączna długość odcinka drogi gminnej - ul. Południowej – etap IV wynosi 71,0m, klasa techniczna drogi L – lokalna, kategoria ruchu KR2, prędkość projektowana równa 30 km/h Zakres robót: - szerokość projektowej ulicy wynosi 5,5 m, - przewidziano realizację chodnika o szerokości 2 m, - przewidziano budowę zjazdów na posesje - spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny 2% - zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem, światło krawężnika wysokiego(od strony chodnika) wynosi 10 cm. - spadek poprzeczny chodnika, wynosi 2% w kierunku jezdni, - na wjazdach na posesje zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, na ławie betonowej z oporem światło 2 cm, - niweleta dostosowana została do projektowanych odcinków sąsiadujących, spadek podłużny niwelety wynosi 4,2% Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna beton asfaltowy – 4 cm, - warstwa wiążąca beton asfaltowy – 8 cm, - podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu 0/31,5 m – 25 cm, Konstrukcja chodnika: - warstwa ścieralna kostka betonowa 20x20 cm – 8cm - podbudowa cementowo-piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 15 cm Konstrukcja zjazdów: - warstwa ścieralna, kostka betonowa 20x20 – 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm, - podbudowa zasadnicza, kruszywo stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 – 25 cm. 4. Wykonanie oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu – Przebudowa drogi gminnej Turów ul. Południowa. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy 2.5.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskim Norami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i materiały co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonej począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny punktowany termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.8. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.9. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.10. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45100000-8, 45233140-2, 45233260-9, 45233000-9, 45233220-7, 45233200-1, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2618567.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: TRANZIT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lubachowy 68
Kod pocztowy: 29-130
Miejscowość: Moskorzew
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1782364.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1782364.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4382981.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-14

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.