Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

 
Ogłoszenie nr 510412588-N-2021 z dnia 04.02.2021 r.
 
Gmina Olsztyn: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 768183-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zamawiający: 1.Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy krajowy nr identyfikacyjny 00054718700000, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: P. Agnieszka Celeban, P. Sylwia Miętkiewicz tel. 34 328 50 76 wew.27 adres e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl. 2. Zamawiający: Gmina Żarki ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, krajowy nr indentyfikacyjny 15139853400000

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Olsztyn została upoważniona na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz Gminy Żarki. Zakres obowiązków Zamawiających określa Umowa Partnerska U/041/398/19 z dnia 23.12.2019 r. Umowa będzie zawarta przez każdego z Zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP.271.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z „Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki” 2.2.Przedmiot zamówienia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-konkurs 2.3. Całość zamówienia została podzielona na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla jednej lub więcej części. 2.4. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I - Gmina Olsztyn 1. Część I zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn 2. Wykonawca do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia powinien zapewnić: a) zespół inspektorów nadzoru w następujących branżach:  inspektor branży drogowej;  inspektor instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych, b) oraz osobę pełniącą nadzór archeologiczny na robotami budowlanymi w obszarach objętych ochroną konserwatorską. 3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontroli przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 5. Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w załączniki 1a oraz we wzorze umowy - załącznik nr 8a do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji nad którą sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5855 2.5.Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II - Gmina Żarki 1. Część II zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” oraz Budową trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR” 2. Wykonawca do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia powinien zapewnić inspektora branży drogowej; 3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w załączniku nr 1b do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 8b do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji nad którą sprawowany będzie nadzór inwestorski została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5855 2.6. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.7. Jeżeli Zamawiający w dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji, nad którą ma być sprawowany nadzór inwestorski wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. 2.8. Nazwy podane w dokumentacji technicznej, nad która ma być sprawowany nadzór inwestorski podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV: 71247000-1, 71700000-5, 71631000-0, 71351914-3, 71351220-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58416.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: AK-BUD Konrad Galant
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czecha 6/20
Kod pocztowy: 42-224
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35670.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35670.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Umowa na część I przedmiotu zamówienia została zawarta z Gminą Olsztyn

 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” oraz Budową trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR”
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48686.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: AK-BUD Konrad Galant
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czecha 6/20
Kod pocztowy: 42-224
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84870.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Umowa na część II przedmiotu zamówienia została zawarta z Gminą Żarki
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-04

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.