Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży niezabudowane nieruchomości, położone we wsi Bukowno, gm. Olsztyn

Olsztyn, 05.02.2021 r.                                                                           

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane nieruchomości, położone we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:                          

1) działka nr 11/1 k.m. 4 o pow. 0,0590 ha (PsVI-0,0590 ha) oraz działka nr 11/4 k.m. 4 o pow. 0,0480 ha (PsVI-0,0480 ha). Łączna cena wywoławcza wynosi 2.300,00. Brak obciążeń.

2) działka nr 7/1 k.m. 4 o pow. 0,0610 ha (LsV-0,0610 ha). Cena wywoławcza wynosi 1.300,00. Brak obciążeń.

Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek 11/1 i 11/4 prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00147390/4, natomiast dla działki 7/1 prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00150494/7.   

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  11/1, 11/4 oraz 7/1 k.m.4, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2R – tereny rolnicze bez prawa zabudowy.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Ww. nieruchomości, będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.).  

Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu w dniach od 05.02.2021 roku do 26.02.2021 roku.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-05

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.