Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Gminy » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 9 marca 2021 r.

USC.0002.1.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842, ze zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 9 marca 2021 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Przedstawienie Radzie Gminy Olsztyn wyników konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Olsztyn - odczytanie protokołu podsumowującego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn (druk nr: 127)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego (druk nr: 128)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (druk nr: 129)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Biskupice (druk nr: 130)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 131)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 132)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Olsztyn (druk nr: 133)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 134)
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 135)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przymiłowice w gminie Olsztyn
(druk nr: 136)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przymiłowice w gminie Olsztyn
(druk nr: 137)
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 138)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn
(druk nr: 139)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 140)
20. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne - w drodze zamiany z osobą fizyczną (druk nr: 141)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn" (druk nr: 142)
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 12 drzew - pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, gmina Olsztyn (druk nr: 143)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/30/19 z dnia 5 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych (druk nr: 144)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 (druk nr: 145)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 146)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok 2021 (druk nr: 147)
27. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
28. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-01

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-03-01

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-03-01

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-03-01

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.