Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn

Załącznik nr 2 do Umowy

Gmina Olsztyn

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

42-256 Olsztyn

NIP: 9490492385

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie jurajskiej Gminy Olsztyn

 

Gmina Olsztyn (woj. śląskie)  ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Postępowanie prowadzone jest w związku z ogłoszeniem z dnia 28.08.2019 r. ( wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych nr 2019/S 165-405681)  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., p. 1944 t.j). Postępowanie nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych.

 1. Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Olsztyn na liniach komunikacyjnych o przewidywanej wielkości pracy przewozowej 3 360 000 wzkm oraz częstotliwości wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 1. Gmina Olsztyn zastrzega, że trasy i rozkłady jazdy wskazane w OPZ mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianie na zasadach przewidzianych w umowie na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, która stanowi załącznik nr  2 do OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy co najmniej 5 autobusów.
 3. Gmina Olsztyn dopuszcza przez okres 4 miesięcy od podpisania umowy możliwość wykonywania zastępczo usługi taborem starszym niż wynika z zapytania ofertowego. 
 4. Termin wykonania całego przedmiotu umowy: od dnia 01/08/2021 do dnia 31/07/2029
 5. Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres Urząd Gminy Olsztyn 42-256 Olsztyn, Plac  Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, Biuro Obsługi Interesanta  
 6. Wykonawca składając ofertę winien przedłożyć następujące dokumenty:
  1.  Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1_ do zapytania-formularz oferty.  Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę i adres firmy.
  2. Stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przypadku  gdy Wykonawca ustanawia pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 8. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (stawka za jeden wozokilometr)  w terminie do dnia 21.05.2021 r.
 9. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w OPZ.
 10. Gmina Olsztyn zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,
 2. prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,
 3. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą,
 4. możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania będzie Piotr Sikora i Albert Giermala - email sekretariat@olsztyn-jurajski.pl.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku  niniejszego  postępowania  ofert  nie  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  zamówienia  przez Gminę Olsztyn oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

Załączniki:

 1. OPZ_(zalacznik_1_do_umowy)
 2. Zalacznik_1_do_OPZ_rozklady_jazdy
 3. Projekt_umowy (zalacznik_nr_2_do_OPZ)
 4. Zalacznik_3_do_OPZ_identyfikacja_wizualna
 5. Zalacznik_3_do_umowy_zasady
 6. Zalacznik_4_do_umowy_kontrola
 7. Zalacznik_5_do_umowy_akty
 8. Projekt_uchwaly_przepisy_porzadkowe
 9. Regulamin
 10. Zalacznik_nr_1_do_zapytania_formularz_oferty

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-21

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-04-28

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-04-28

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-04-16

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie załącznika/ załączników - Marcin Kamiński

2021-03-31

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.