Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 34 328 50 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beb4da8c-a0ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038225/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 11:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ c. poczta elektroniczna: przetargi@olsztyn-jurajski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452)- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl; b. Administrator Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.pe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.h. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;(...) ciąg dalszy w SWZ Rozdział XXXVI

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia przy drogach gminnych 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Budowa oświetlenia ul. Miła w PrzymiłowicachZakres robót wchodzi: zasilanie szafki sterowania oświetleniem ze zestawu złączowo-pomiarowego, którego realizacja zostanie wykonana przez Tauron Dystrybucja S.A., kablem 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w osłonie o średnicy 50mm z polietylenu wysokiej gęstości posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną oraz wysoką sztywność obwodową, (Dwuścienne karbowane rury, ze złączką wodo-szczelną) lub innych o nie gorszych parametrach technicznych i układanie w wykopie w wykopie; montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych para-metrach technicznych montaż aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,5m z wysięgnikiem pojedynczym podwyższającym słup o 0,5m i długości 0,95m . Słup przystosowany do montażu na prefabrykowanym fundamencie. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 35W (oprawy-winny posiadać wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych montaż szafki sterowania oświetleniem montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach; kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 ; wciąganie kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV do rur ochronnych o średnicy 50mm z polietylenu wysokiej gęstości posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną oraz wysoką sztywność obwodową, (Dwuścienne karbowane rury, ze złączką wodo-szczelną) lub innych o nie gorszych parametrach technicznych i układanie w wykopie w wykopie; układanie rur ochronnych grubościennych RHDPEp-110 pod zjazdami na działki oraz pod nieutwardzoną drogą. wykonanie przewiertu pod utwardzoną drogą-nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z podłączeniem na zacisk uziemiający słupa zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 ; zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu odtworzenie nawierzchni oznaczenie urządzeń symbolami Gminy Olsztyn 2.2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasawa W zakres robót wchodzi: układanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w osłonie grubościennej odpornej na UV o średnicy 75mm na żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej nN montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa oświetleniowego lub ich zamienników o równoważnych para-metrach technicznych  montaż aluminiowych anodowanych słupów wnękowych o przekroju kołowym o stałej zbieżności o wysokości 7,5m z wysięgnikiem pojedynczym długości 0,95m. Słup przystosowany do montażu na prefabrykowanym fundamencie. Słup wyposażony w izolowaną tabliczkę bezpiecznikową. Montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych źródłem światła LED 35W (oprawy winny posiadać wykonanie w II klasie-izolacji) lub ich zamienników o równoważnych parametrach technicznych montaż na żerdzi słupa rozłącznika RSA-160 oraz ograniczników przepięć GXO 0,28/5  montaż szafki oświetleniowej  montaż przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o średnicy 22mm w latarniach; kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4 ; wciąganie kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV do rur ochronnych o średnicy 50mm z polietylenu wysokiej gęstości posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną oraz wysoką sztywność obwodową, (Dwuścienne karbowane rury, ze złączką wodo-szczelną) lub innych o nie gorszych parametrach technicznych i układanie w wykopie w wykopie; układanie rur ochronnych grubościennych RHDPEp-110 pod zjazdami na działki oraz pod nieutwardzoną drogą. wykonanie przewiertu pod utwardzoną drogą nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z podłączeniem na zacisk uziemiający słupa- zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szerokości do 0,4  zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu odtworzenie nawierzchni oznaczenie urządzeń symbolami Gminy Olsztyn 2.3. Budowa oświetlenia ul. Jurajskiej w Zrębicach Zakres robót obejmuje;  budowę linii kablowej 1 kV, typu YAKXS 4x16 mm2 dł. 265m/311m  budowa słupów oświetleniowych – 8 szt.  budowę szafki oświetlenia ulicznego – 1 szt.  oznaczenie urządzeń symbolami Gminy Olsztyn 2.4. Budowa oświetlenia ul. Karłowatej Sosny w Olsztynie Zakres robót obejmuje:  budowę linii kablowej 1 kV typu YAKXS 4x16 mm2 dł. 325 m/379m  budowę szafki oświetlenia ulicznego – 1 szt.  budowa slupów oświetleniowych – 9 szt.  oznaczenie urządzeń symbolami Gminy Olsztyn 2.5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szerokiej w Przymiłowicach W ramach wykonania przebudowy oświetlenia należy:  wybudować i zasilić szafki SOUL zgodnie z projektem wykonawczym. wykonać obwody oświetlenia za pomocą kabla NA2XY-J 4x35mm2 zgodnie z trasą naniesioną na Planach Zagospodarowania Terenu  zabudować aluminiowe 6metrowe słupy oświetleniowe  zamontować wysięgniki oraz oprawy oprawy linii oświetleniowej kablowej zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzonym wewnątrz słupa i wysięgnika w rurze osłonowej w otworach technologicznych słupów oświetleniowych zamontować tabliczki bezpiecznikowe. wykonać pomiary elektryczne - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. wykonać pomiary fotometryczne  wykonać dokumentację powykonawczą.  oznaczenie urządzeń symbolami Gminy Olsztyn Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ jako zbiór Dokumentacja, oraz Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowejO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego/ zewnętrznego o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto Uwagi: - Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. - W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku. Warunek ten ma być spełniony: - samodzielnie przez wykonawcę , lub- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie, i który zrealizuje te roboty budowlane , lub - w przypadku wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący następującymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa, Uwaga:Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia 2.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy p.z.p. zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 1.1. wykazu robót budowlanych wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 9 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 10 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Dokumenty, które wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ 2.2. Oświadczenia wstępne (art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.) a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ b. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ c. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)d. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)2.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobya. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór załącznik nr 7 do SWZ Dokument ma być złożony z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu . b. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2.4. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) a. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, uzasadnione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. b. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo ma być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie2.5. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5000,00 ZŁ (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 );2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu; 3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 p.z.p. zostanie odrzucona8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.) b. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. d. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) e. Jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców f. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 2.2 lit. a i b SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. g. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia załącznik nr 8 SWZ. Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie. h. Dopuszcza się, aby warunki, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SWZ, w tym warunek dotyczący doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniali łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz na warunkach opisanych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, Funkcjonalności do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy p.z.p. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy p.z.p. Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia rozliczeń w walutach obcych Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą przeprowadzane wyłącznie w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 261 ustawy p.z.p. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektrycznej Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert, w postaci katalogów elektronicznych.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-06-09

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-05-27

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-05-11

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-05-07

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-05-04

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-05-04

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Celeban

2021-04-22

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.