Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

Podtytuł: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn

Ogłoszenie nr 510430711-N-2021 z dnia 10.05.2021 r.
Gmina Olsztyn: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - SUBREGION PÓŁNOCNY
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 767538-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn 2.2. Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - SUBREGION PÓŁNOCNY 2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż zgłoszenie instalacji do OSD oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na poniższych budynkach użyteczności publicznej: Lp. Nazwa obiektu Adres Liczba paneli Moc instalacji PV(kWp) Miejsce montażu instalacji 1 Urząd Gminy w Olsztynie Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 114 38,76 ziemia 2 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Olsztyn ul. Zielona 60 66 22,44 dach 3 Gminne Przedszkole w Olsztynie Olsztyn ul. Napoleona 22 34 11,56 dach 4 Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice ul. Szkolna 4 18 6,12 dach 5 Szkoła Podstawowa w Olsztynie Olsztyn ul. Kuhna 18 60 20,4 dach 6 Szkoła Podstawowa w Olsztynie Olsztyn ul. Zielona 66 34 11,56 ziemia 7 Szkoła Podstawowa w Kusiętach Kusięta 208 34 11,56 dach 8 Szkoła Podstawowa w Turowie Turów ul. Szkolna 12 18 6,12 dach 9 Szkoła Podstawowa w Zrębicach Zrębice Pierwsze ul. Głowna 143 54 18,36 dach 2.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zakup układów fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych rozwiązań, 2) montaż konstrukcji wsporczych, 3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, 4) montaż inwertera na konstrukcji, 5) montaż projektowanych instalacji elektrycznych, 6) montaż połączeń wyrównawczych, 7) montaż wyłącznika pożarowego, 8) projekt i montaż instalacji odgromowej, 9) wpięcie układów fotowoltaicznych w istniejące systemy sieci energetycznej i uruchomienie techniczne, 10) rozruch technologiczny wykonanych instalacji, 11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 12) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia instalacji fotowoltaicznych m.in. zgłoszenie instalacji do OSD TAURON Dystrybucja S.A 13) sporządzenie niezbędnej dokumentacji do zmiany umowy sprzedaży/ dystrybucji energii, 14) osiągnięcie efektu ekologicznego i efektu rzeczowego, poprzez realizację zadania tj.: osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu. 15) serwis instalacji fotowoltaicznych w okresie gwarancji. 2.5. Teren objęty realizacją przedmiotu zamówienia dot. budynku Urzędu Gminy w Olsztynie znajduje się w strefie konserwatorskiej – układ urbanistyczny dawnego miasta Olsztyna wpisany do rejestru zabytków oraz w rejonie stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych. W związku z powyższym prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny. 2.6. Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem dostawy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 2.7. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem projektu jest osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu: a) liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej (OZE) – 9 szt. b) spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – wartość docelowa 114.49819 c) dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – wartość docelowa – 0.14688 d) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) wartość docelowa 146.60460 e) stopień redukcji PM 10 (tony/rok) wartość docelowa 0.00572 2.8. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich). 2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony: w załączniku nr 1 do SIWZ Dokumentacja instalacji fotowoltaicznej oraz we Wzorze umowy – załączniku nr 7 do SIWZ 2.10. Wszystkie prace montażowe i instalacyjne związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Normami Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną. 2.11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę następujących okresów gwarancji na następujące elementy składające się na zamówienie: a) gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych: liniowa gwarancja mocy producenta powinna zawierać minimum 90% mocy znamionowej po 10 latach pracy i minimum 80% mocy znamionowej po 20 latach pracy; b) na inwerter i pozostały osprzęt instalacji – minimum 5 lat c) na wykonane prace instalacyjne – minimum 5 lat d) Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie, produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta. 2.12. Nieodpłatne wykonywanie zadań gwarancyjnych, a także nieodpłatnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji – szczegółowo określa wzór umowy załącznik nr 7 SIWZ. 2.13. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy. 2.14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej załącznik nr 1 do SIWZ pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.15. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.16. Nazwy podane w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej - załącznik nr 1 do SIWZ podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0
 
Dodatkowe kody CPV: 45311100-1, 45310000-3, 09330000-1, 09332000-5, 44112000-8, 45261215-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 816602.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: GM STARBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 1
Kod pocztowy: 27-200
Miejscowość: Starachowice
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 685848.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 581790.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 947223.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-10

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.