Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 343285057

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4897be19-da43-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118579/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 09:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101362/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP), w przypadku postępowań wszczynanych po dniu wejścia w życie n.p.z.p., zamawiający będzie uprawniony do udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, o ile spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 n.p.z.p. Stosownie do treści tego przepisu zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. ......ciąg dalszy uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 885553,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn” Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji Opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 972388,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 972388,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 972388,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PZOM STRACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 243651232

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 7

7.3.4) Miejscowość: Konopiska

7.3.5) Kod pocztowy: 42-274

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 972388,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie prawne i faktyczne zamówienia z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”
Podstawa prawna: art. 305 pkt.1 w związku z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP), w przypadku postępowań wszczynanych po dniu wejścia w życie n.p.z.p., zamawiający będzie uprawniony do udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, o ile spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 n.p.z.p. Stosownie do treści tego przepisu zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Powyższy przepis znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do sytuacji, w których postępowanie obejmujące zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki z uwagi na spełnienie wszystkich warunków wynikających z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.10.2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 203-494532
2. Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III.2.2 dla zamówienia podstawowego oraz w SIWZ rozdział 2 pkt. 2.5 na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn” do wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn” Zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe tj. powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
4. Konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki wynika z faktu, iż Wykonawca wyczerpał maksymalne ilości odpadów komunalnych, przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego.
5. Od udzielenia zamówienia podstawowego nie minęły 3 lata. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego w dniu 16.01.2020 r.
6. Zamówienie będzie powierzone do wykonania Wykonawcy zamówienia podstawowego odbierającego odpady komunalne.
7. Wartość szacunkową planowanego zamówienia ustalono na kwotę 885 553,80 zł netto
8. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą zamówienia podstawowego tj. PZOM STRACH Sp. z o.o. Spółka komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy praw o Zamówień Publicznych.
Tym samym należy stwierdzić, ze wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-19

Dodanie artykułu - Agnieszka Celeban

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.