Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 34 328 50 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-092a9f97-eac4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123941/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 13:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
c. poczta elektroniczna: przetargi@olsztyn-jurajski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„ Formularza do komunikacji”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego .
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wskazano szczegółowo w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;
b. Administrator Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn”
1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci do następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Olsztyn: Szkoła Podstawowa w Olsztynie, ul. Kühna 18, 42-256 Olsztyn oraz
ul. Zielona 66, 42-256 Olsztyn, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki,
2 Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania
i przejazdu dzieci autobusem.
3 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, określona została określona w pkt. 13.
4 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
w szczególności:
a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1327 ze zm.),
b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2021 poz. 919 ze zm.),
c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.).
5 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego,
b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów,
c) kierowców z pełnymi kwalifikacjami,
d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
e) podjeżdżania autobusamiszkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię,
f) w przypadku awarii autobusu, zapewnienie zastępczego środka transportu,
g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu.
6 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu (kierowca nie może być opiekunem).Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna.
7 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć autobus/autobusy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego).
8 W przypadku awarii autobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić autobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
9 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu autobusów, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.
10 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy.
11 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
12 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego.
13 Trasa przewozu oraz prognozowana liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
DOWÓZ DO SZKOŁY
I KURS BISKUPICE (37 dzieci)
» BISKUPICE NOWE (skrzyżowanie ul. Jodłowej z ul. Bukową)
przez Biskupice (skrzyżowanie z ul. Szkolną), ul. Olsztyńska
» SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Zielona)
» SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE (ul. Kuhna)
II KURS PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW (55 dzieci)
» PRZYMIŁOWICE (ul. Piastowska) przez Przymiłowice Kotysów
(przy kapliczce), ul. Zamkowa
» SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZTYNIE
ODWOZY DZIECI ZE SZKOŁY
I KURS BISKUPICE
II KURS PRZYMIŁOWICE, PRZYMIŁOWICE KOTYSÓW
14 Szczegółowe dane dotyczące dokładnej liczby dzieci oraz godzin dowozów i odwozów zostaną przekazane nie później niż 26 sierpnia
2021 r. przez Dyrektorów placówek, wybranemu w przetargu Wykonawcy.
15 Ilość dni nauki w roku szkolnym 2021 – 2022 wynosi około 187 dni.
16 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie.
17 Termin wykonania umowy dla części I: od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
18 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2021/2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych”
1 Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych, pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem.
2 Trasa przewozu oraz szacunkowa liczba dzieci z terenu Gminy Olsztyn dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym: 2021/2022 określona została w pkt. 11.
3 Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
w szczególności:
a) zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1327 ze zm.),
b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2021 poz. 919 ze zm.),
c) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
d) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.).
4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
a) pojazdów sprawnych technicznie. Stan techniczny pojazdów musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego,
b) pojazdu, umożliwiającego przewóz minimum 14 osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposażonego w windę lub najazd szynowy,
c) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów,
d) kierowców z pełnymi kwalifikacjami,
e) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
f) w przypadku awarii pojazdu, zapewnienie zastępczego środka transportu,
g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu.
5 Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (kierowca nie może być opiekunem). Wykonawca nie może przystąpić do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności opiekuna. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań, polegających na:
- zapewnieniu opieki dzieciom w czasie transportu,
- odprowadzeniu dziecka z domu do samochodu i z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu,
- udzieleniu czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z samochodu,
- dopilnowaniu, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa
w czasie transportu,
- udzieleniu dziecku pierwszej pomocy.
6 Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć pojazd/pojazdy, służące do realizacji przedmiotu niniejszego przetargu, logiem gminy Olsztyn. Oznaczenie powinno być umieszczone w widocznych miejscach, na zewnętrznej części pojazdu – z przodu, tyłu, na obu bokach. Wzór oznaczenia (wymiar, wizualizacja rozmieszczenia oznakowania) musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
7 W przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić pojazd zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego.
8 Zaleca się wizytację miejsca realizacji zadania tj. tras przejazdu pojazdu,
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.
9 W trakcie trwania ferii, świat lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych, dodatkowych trasach, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy.
10 Pojazdy używane do transportu dzieci muszą być przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
11 Wspólny słownik zamówień (kody CPV): 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego.

12 Adresy szkół dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022.
1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka, ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23
im. J. Korczaka, ul. Legionów 58,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, ul. Legionów 54A, 42-200 Częstochowa
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, ul. Słowackiego 35,
42-200 Częstochowa
4) Szkoła Podstawowa Fundacji Mozaika, ul. Sojczyńskiego-Warszyca 7,
42-224 Częstochowa - uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
5) Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy, ul. Bohaterów Katynia 40/42
6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna PINOKIO Częstochowa,
ul. Warszawska 15
7) Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Jurajskie Dzieci" Częstochowa,
ul. Bialska 155/157
8) Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Jurajskie Dzieci”, Częstochowa,
ul Oławska 8
13 Szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci oraz godzin dowozów
i odwozów zostaną przekazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem roku szkolnego.
14 Poza wyjątkowymi sytuacjami, dzieci będą dowożone do szkół między godz. 6:30 a godz. 8:00, a następnie – po zajęciach – odwiezione między godz. 15:00 a 16:30.
15 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej, bieżącej zmiany ww. danych, z przyczyn od niego niezależnych.
16 Szacunkowa ilość dni nauki w roku szkolnym 2021 – 2022 wynosi około 187 dni.
17 Liczba dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie obowiązującej umowy lub liczba dni nauki może ulec zmianie.
18 Termin wykonania umowy dla części II: od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.
19 Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec 2021/2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie części I zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia:
- min. 1 (jednym) autobusem sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, pozwalających przewieźć jednorazowo min. 55 osób (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy). Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia musi spełniać normę emisji spalin min. Euro V i nie może być starszy niż 10 lat.
Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 9 do SWZ
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia:
- min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania autobusami i przewozu osób.
- min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 10 do SWZ
W zakresie części II zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia:
- min. 1 (jednym) pojazdem mikrobusem/ busem pozwalającym przewieźć jednorazowo min. 14 osób (+ miejsce dla opiekuna i kierowcy), w tym jedno miejsce do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd powinien być wyposażony w atestowane urządzenie specjalistyczne (winda) – podnośnik umożliwiający zajęcie miejsca osobie poruszającym się na wózku inwalidzkim, jak również osprzęt z atestem zapewniający możliwość unieruchomienia przewożonego wózka. Urządzenie musi posiadać atest. Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia musi spełniać normę emisji spalin min. Euro V i nie może być starszy niż 10 lat.
Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie wg załącznika nr 9 do SWZ
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia:
- min. 1 (jednym) kierowcą posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania mikrobusem/busem i przewozu osób.
- min. 1 (jednym) opiekunem posiadającym kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Powyższy punkt należy opisać w przedkładanym wykazie osób wg załącznika nr 10 do SWZ
Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania dysponowania pojazdami oraz osobami dla każdej części odrębnie. Powyższe oznacza, iż wskazane pojazdy oraz osoby nie mogą się powtarzać. W przypadku gdyby dany pojazd lub osoba został wskazany w więcej niż jednej części będzie on brany pod uwagę w pierwszej z części w której został wskazany. W przypadku niewykazania spełniania warunku w danej części Wykonawca zostanie odrzucony z tej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy p.z.p. zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Uwaga:
a. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
b. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
c. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw p.z.p, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 10 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
2.2. Oświadczenia wstępne (art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.)
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
b. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
c. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)
d. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca – którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ (składane tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu)
2.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór załącznik nr 7 do SWZ Dokument ma być złożony z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu .
b. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.4. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
a. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, uzasadnione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
b. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo ma być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
2.5.Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
dla części I zamówienia 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
dla części II zamówienia 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 p.z.p. zostanie odrzucona
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.)
b. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
d. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
e. Jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
f. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 2.2 lit. a i b SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
g. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia załącznik nr 8 SWZ. Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
h. Dopuszcza się, aby warunki, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SWZ, w tym warunek dotyczący doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniali łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz na warunkach opisanych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, Funkcjonalności do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-28

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-08-31

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-08-18

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-08-18

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-30

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-29

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Miętkiewicz

2021-07-22

Dodanie artykułu - Sylwia Miętkiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.