Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.08.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 34 328 50 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9be8502d-beea-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142302/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 08:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067828/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Przymiłowice, Podgrabie zakres prac remontowych:
Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 197,00mb Szerokość: 5,00m
Powierzchnia jezdni: 985,00m2
Konstrukcja po remoncie:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 3cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,75m
Malowanie linii krawędziowej P-7c – 197 x 0,06 x 2 = 24,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.2. Zrębice ul. Sosnowa zakres prac remontowych:
Wyrównanie istniejącej warstwy kruszywa. Wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 123,00mb, Szerokość: 4,00m, Powierzchnia 492,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
Odcinek dodatkowy zakres prac remontowych
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 30,00mb Szerokość: 5,00m Powierzchnia 150,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.4. Zrębice ul. Kuźmińskiego zakres prac remontowych:
Wymiana istniejącej podbudowy z kruszywa. Wybranie humusu i ziemi aby wpasować remontowaną drogę gminną w centralną część pasa drogowego. Karczowanie krzewów.
Ułożenie warstwy jezdnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 140,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 560,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.5. Zrębice ul. Leśna zakres prac remontowych:
Miejscowa wymiana warstwy ścieralnej poprzez wykonanie „łat” prostokątnych, prostopadłych do krawędzi jezdni, szerokości 2,00m, zmiennej długości. Miejscowe zalanie spękań nawierzchni masą bitumiczną uszczelniającą. Odtworzenie malowania poziomego.
Liczba prac remontowych:
Długość łączna „łat” z nowej warstwy ścieralnej: 105,00mb
Szerokość „łat”: 2,00m
Powierzchnia łączna wymienianej warstwy ścieralnej: 210,00m2
Długość łączna szczelin do zalania masą uszczelniającą bitumiczną: 132,00mb
Odtworzenie malowania poziomego – linia krawędziowa przerywana, wąska, P-7c –
malowanie grubowarstwowe o powierzchni łącznej 105m x 0,06 = 6,30m2
2.6. Zrębice, ul. Granitowa (od ulicy Rędzinowej), zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 150,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 525,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.7. Zrębice ul. Granitowa (od ulicy Polnej) zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 200,00mb Szerokość: 3,50m Powierzchnia 700,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.8. Zrębice ul. Polna zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 90,00mb Szerokość: 4,00m Powierzchnia 360,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.9. Zrębice ul. Polna (działka nr 95) zakres prac remontowych:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 240,00mb Szerokość średnia: 3,00m Powierzchnia 720,00m2
Spadek poprzeczny: jednostronny – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.10. Bukowno ul. Widokowa zakres prac remontowych:
Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejących wjazdów na posesję.
Parametry drogi po remoncie:
Długość: 910,00mb Szerokość: 4,50m
Powierzchnia jezdni wraz z tarczą skrzyżowania i poszerzeniami przy wjazdach: 4195,00m2
Konstrukcja po remoncie:
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 – gr. 4cm
Pobocza obustronne z kruszywa grubości 10cm: 0,50m
Malowanie linii krawędziowej P-7c – 910 x 0,06 x 2 = 110,00m2
Spadek poprzeczny: dwustronny („daszek”) – 2%
Spadek podłużny: dopasowany do stanu istniejącego
2.11. Olsztyn, ul. Napoleona /Polna zakres prac remontowych:
Odtworzenie oznakowania poziomego.
Wymiana istniejącego progu zwalniającego U-25b – 5mb
Wymiana włazu kanałowego żeliwno-betonowego wraz z kołnierzem na właz kanałowy" kratowy"
Zestawienie oznakowania poziomego (malowanie grubowarstwowe)
Przejścia dla pieszych P-10: 72,00m2
P-14: 7,50m2
P-4: 19,20m2
P-25: 2,50m2
P-7: 10,00m2
2.12. Olsztyn – Przystanki Autobusowe zakres prac:
Oznakowanie pionowe i poziome nowych miejsc przystankowych. Wybrukowanie peron przystankowych obramowanych krawężnikiem i obrzeżem.
Parametry oznakowania:
Według projektów organizacji ruchu i wykazu oznakowania.
Parametry peronów przystankowych:
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm, na podsypce cementowo– piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm.
Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem wysokim 15x30cm, posadowionym na świeżym niestężonym betonie C12/15, który stworzy ławę betonową z oporem. Perony należy zakończyć z obu stron krawężnikiem „skosowym”. Od strony poboczy i zieleńcy perony obramowane obrzeżem 8x30cm posadowionym na świeżym niestężonym betonie C12/15, który stworzy ławę betonową z oporem. Krawężnik światło 10cm nad jezdnie. Obrzeże „na zero” z kostką betonową.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Stała Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ jako zbiór Dokumentacja, oraz Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania.
5. Równoważność. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p.z.p., a takim określeniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 743293,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 796404,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 796404,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 243065652

7.3.3) Ulica: ul. Częstochowska 14

7.3.4) Miejscowość: Boronów,

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 796404,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-10

Dodanie artykułu - Sylwia Miętkiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.