Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Podtytuł: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny

Ogłoszenie nr 560434854-N-2021 z dnia 11.08.2021 r.
Olsztyn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Przedmiot zamówienia współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) priorytet: XII. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585716-N-2020 z dnia 21-09.2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540191583-N-2020 z dnia 02-10-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510536674-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZP.271.12.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny 2.3. Zakres robót obejmuje: 1. Budowę budynku, parkingu oraz elementów infrastruktury związanej z budynkiem takich jak instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, wraz z likwidacją i budową nowego szczelnego zbiornika ścieków. 2.Charakterystyczne parametry techniczne budynku: pow. zabudowy: 425,5 m2 pow. użytkowa 351,84 m2 kubatura 1464 m3 długość budynku 28,14 m max. szerokość budynku (razem z łącznikiem) 22,70 m max wysokość budynku 4,00 m Budynek zawierać będzie dwie sale przedszkolne, hol wejściowy z szatnią oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak stołówka, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pokój nauczycielski, magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Budynek skomunikowany zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły. Przedszkole przeznaczone dla 2x20 dzieci. 3.Instalacje sanitarne Zakres robót obejmuje: - montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, - montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji, - demontaż zewnętrznej instalacji kanalizacji - montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji, - montaż instalacji centralnego ogrzewania - montaż kotła olejowego wraz z zbiornikami na olej, - montaż zasobnika c.w.u. 4. Instalacje elektryczne obejmuje roboty elektryczne w zakresie następujących instalacji wewnętrznych: - rozdzielnicy nN wraz z wewnętrzną linią zasilającą - instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego - instalacji oświetlenia zewnętrznego - instalacji gniazd wtykowych 230V - instalacji systemu ASBIG - instalacji monitoringu CCTV - zasilania urządzeń sanitarnych - połączeń wyrównawczych - ochrony przeciwporażeniowej - ochrony przeciwprzepięciowej - instalacji odgromowej 2.4. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa na podstawie, której realizowane będzie zamówienie uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.tj. - dla osób z niepełnosprawnych ruchową: WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła), dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach bez barier architektonicznych (np. progów), wejście i podjazd do budynku, dostępne trasy dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego lub kul, - dla osób niewidomych i słabowidzących: brak barier architektonicznych (przeszkód, np. progów), odpowiednia faktura posadzki, tablice informacyjne zawierające opis w języku Braille'a, oświetlenie nie powodujące olśnienia, - dla osób głuchych i słabosłyszących – tablice informacyjne, - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi – tablice informacyjne, spokojna kolorystyka i wykończenie wnętrz, oświetlenie nie powodujące olśnienia, przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (i ich oznaczenie), łatwy do zrozumienia .przez wszystkich użytkowników. - całość projektu charakteryzuje się dostępnością poprzez: - prowadzenie prac w sposób nieograniczający poruszania się osób z niepełnosprawnych w budynku. i ich otoczeniu, nie blokowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na czas remontu, a w razie takiej konieczności – wyznaczenie innych 2.5. Uwaga. Teren objęty realizacją inwestycji (działka nr ewid. 12) znajduje się w strefie KA - rejon występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno. Prace ziemne naruszające struktury gruntu należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 2.6. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym będą prowadzone zajęcia. Należy zabezpieczyć teren robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla prowadzonych zajęć w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej w tym respektowanie przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu w poszczególnych godzinach doby. 2.7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9,
45400000-1,
45330000-9,
45332200-7,
45332300-6,
45331000-6,
45310000-3,
45210000-2,
45100000-8,
45310000-3,
45320000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu umowy do 31.07.2021 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/07/2021
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana rozwiązań technicznych i technologicznych
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe zmiana wartości wynagrodzenia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót ujawniona została konieczność wykonania dodatkowej studzienki kanalizacyjnej. Powyższe potwierdza protokół konieczności. Zamawiający zwrócił się do instytucji finansującej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od którego uzyskał zgodę na wykonanie powyższych robót. Stosownie do art. 91 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych prze dniem 01.01.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Z tych względów zastosowanie znajdują przepisy poprzedniej ustawy pzp, w tym przypadku art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zmiana umowy dotyczy dodatkowej roboty budowlanej związanej z realizacją podstawowego zamówienia. Została ona przewidziana w umowie w §16 pkt. 1.2, ppkt. a. Koniecznym okazało się zastosowanie innego rozwiązania technicznego niż rozwiązanie wskazane w dokumentacji. Powierzenie wykonania umowy w zmieniony sposób innemu wykonawcy wiązałoby się z istotnymi niedogodnościami i znacznym wzrostem kosztów, a więc byłoby nieuzasadnione ze względów ekonomicznych i technicznych. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie – wzrost wartości zamówienia stanowi zaledwie 0,2%. Koniecznym stało się wykonanie koniecznych robót dodatkowych. Wartość tych robót została określona w sposób odpowiedni do kosztorysu ofertowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-11

Dodanie artykułu - Sylwia Miętkiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.