Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Gminy » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 28 września 2021 r.

USC.0002.5.2021
Olsztyn, 20 września 2021 r.


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz 1842, z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 28 września 2021 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn (działka nr ewid. 990) (druk nr: 181).
6. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne w drodze zamiany (druk nr:182).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn udziału we własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowno w gminie Olsztyn (druk nr: 183)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 184)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 185)
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu
i przechodu przez nieruchomość położoną w Kusiętach, stanowiącą własność Gminy Olsztyn (druk nr: 186).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Olsztyn składników mienia gminnego do korzystania (druk nr: 187)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 188)
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (druk nr:189)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 (druk nr:190)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 191)
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 lipca 2021 roku (druk nr: 192)
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2021 r. na Wójta Gminy Olsztyn (druk nr: 193)
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2021 r. na Wójta Gminy Olsztyn (druk nr: 194)
19. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Olsztyn

Grażyna Elmanowska

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-20

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-09-20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-09-20

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-09-20

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-09-20

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.