Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Gminy » Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 16 listopada 2021 r.

Olsztyn, 8 listopada 2021 r.
USC.0002.6.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz 1842, z późn. zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 16 listopada 2021 roku (wtorek), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 14.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji
4. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (druk nr: 195).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Olsztynie (druk nr:196).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Olsztyn na lata 2022 - 2026" (druk nr: 197)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie i zmianę urzędowych nazw miejscowości (druk nr: 198)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku." (druk nr: 199).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok (druk nr: 200)
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych (druk nr: 201)
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr:202)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 (druk nr: 203)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 204)
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/23/19 Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (druk nr: 205)
16. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji.

Przewodniczący

Rady Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-10

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-11-08

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-11-08

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-11-08

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-11-08

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-11-08

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.