Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: Gmina Olsztyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn

                                                                                                                                               Olsztyn, 17.12.2021 r.  

                                                                         

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn:                                        

1)  działka nr 466/1 o powierzchni 0,0195 ha (RVI- 0.0195 ha) – położona  w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00180445/8. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice jest przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN. Cena wywoławcza – wynosi  10.448,00 zł + 23% VAT = 12.851,04 zł. Brak obciążeń.

2) działka nr 466/3 o powierzchni 0,1144 ha (RVI-0.1064ha, N-0.0080ha), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00180445/8 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, położona w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice jest przeznaczona w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1MN (około 431 m), w pozostałej części leży w terenie oznaczonym symbolem 3R- tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy (około 713 m). Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę 23.093,00 zł + 23%VAT= 28.404,39 zł, w pozostałej części 1.619,00 zł. Ogółem 30.023,39 zł. Brak obciążeń.

3) działka nr  469/1  o pow. 0,0303 ha (RVI-0.0303 ha), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00174611/8, położona w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego leży w terenie oznaczonym symbolem 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza 16.235,00 zł + 23%VAT= 19.969,05 zł. Brak obciążeń.

4) działka nr 469/3 o pow. 0,1179 ha (RVI-0.1091 ha, N-0.0088 ha), dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00174611/8 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, położona w Przymiłowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne - 1MN (pow. około 502 m), w pozostałej części leży w terenie oznaczonym symbolem 3R - tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy (około 677 m). Cena wywoławcza w części budowlanej 26.897,00 zł +23 % VAT= 33.083,31 zł. W części rolnej 1.537,00 zł. Ogółem cena wywoławcza 34.620,31 zł. Brak obciążeń.

 

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych        z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie                               w dniu 19 stycznia 2022 roku o godz. 1400. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 17.01.2022 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej danej ww. nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-     dowód wpłaty wadium (oryginał);

  • dokument tożsamości;
  • aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu;
  • osoby reprezentujące ww. uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń;

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów;
  • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności;
  • Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel. (0-34) 3285-076 w. 33.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,                 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.).

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-17

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.