Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży niezabudowana nieruchomość, położona w miejscowości Olsztyn, Miasto i Gmina Olsztyn

                   Olsztyn, 08.03.2022 r.                                                                           

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość, położona w Olsztynie, Miasto i Gmina Olsztyn:                               

- działka nr 646/52 o pow. 0,0047 ha. Cena wywoławcza wynosi 5.397,00 zł + 23% VAT = 6.638,31 zł. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00174034/9 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/150/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 646/52, położona w mieście i gminie Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem 1 MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Ww. nieruchomość, będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm).  

Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i  Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu w dniach od 03.08.2022 roku do 29.03.2022 roku.

Bliższe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-08

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.