Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 13.00

Olsztyn, 18 maja 2022 r.


ADM.0002.4.2022


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 26 maja 2022 roku (czwartek), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2021 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn wotum zaufania (druk nr: 247).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok (druk nr:248).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr: 249).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn,
ze zmianą obejmującą część terenów w obrębie geodezyjnym Olsztyn, w rejonie ulicy Karlińskiego (druk nr: 250)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Bukowno, gmina Olsztyn (druk nr: 251)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
(druk nr: 252)
13. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości, stanowiących mienie komunalne – w drodze zamiany z osobą fizyczną
(druk nr: 253)
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  (druk nr: 254)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kusiętach (druk nr: 255)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olsztyn na rok szkolny 2022/2023 (druk nr: 256)
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 6 drzew – pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościoła p.w. Św. Idziego w Zrębicach, gmina Olszyn (druk nr: 257)
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Częstochowskiego (druk nr: 258)
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1069S odcinek Turów ul. Długa - Bukowno ul. Okupników -
do granicy Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 259)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 (druk nr: 260)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr: 261)
22. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
23. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-18

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.