Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn

Olsztyn, 05.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn

Na podstawie art. 49, w związku z art. 47 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn. Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko organy inspekcji sanitarnej uczestniczą w uzgadnianiu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż „nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W piśmie z dnia 20.06.2022 r. (znak: WOOŚ.410.243.2022.AOK) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił, brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029) Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn,  Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniach od 20.05.2022 do 09.06.2022 r. W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły uwagi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia z dnia 05.07.2022 r.

UZASADNIENIE

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn.

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029).

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy

Opracowanie przedmiotowego dokumentu ma na celu ocenę aktualnej sytuacji energetycznej Gminy oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki na terenie gminy. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn, zatem będą realizowane w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy projekt dokumentu zawiera:

 • analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych na stopniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • charakterystykę gminy,
 • stan zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną,
 • analizę możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 • stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zakres współpracy z innymi gminami pod względem gospodarki energetycznej,
 • podsumowanie i wnioski.
 1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Przedmiotowy projekt dokumentu należy do grupy projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W Projekcie założeń przewidziane do realizacji zostały zadania inwestycyjne z zakresu: rozbudowy i modernizacji oświetlania ulicznego na terenie, wzrostu wykorzystania OZE, opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii oraz realizacji zapisów uchwały nr XVIII/187/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn.

Są to działania, które nie wywierają znaczącego wpływu na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000. W wyniku realizacji dokumentu mogą mieć miejsce krótkotrwałe, tymczasowe i niewielkie oraz niegroźne oddziaływania, głównie w zakresie emisji hałasów i pyłów. Planowane przez Gminę zadania nie są przedsięwzięciami wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawarte rekomendacje, co do stosowania określonych nośników energii, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, gwarantującego niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego, przy zapewnieniu jakości środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców w chwili obecnej i w przyszłości.

Ponadto operator sieci gazowej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. posiada Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2022-2026 uzgodniony pismem nr DRG.DRG-3.4311.4.2021 RTu z dnia 21 października 2021 r., zgodnie z którym planowane są inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na terenie miasta i gminy: Przymiłowice ul. Kielnicka - gazociąg ś/c: DN 40, L=490 m; DN63, L=975 m, Turów ul. Nowa 31A - gazociąg ś/c: DN 90, L=1140 m; DN 63, L-924 mb.

Są to działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia w gaz odbiorców i będą realizowane przez operatora zewnętrznego zgodnie z jego planem rozwoju. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja proponowanych zadań nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

 1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Cele wskazane w projekcie dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co zostało przedstawiono w rozdziale 14 przedmiotowego projektu dokumentu.

 1. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt przedmiotowego dokumentu wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Realizacja planowanych działań wpłynie na poprawę stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w projekcie dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz przyczyni się do jego poprawy.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie rozłożona w czasie (do 2036 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie m. in. zanieczyszczeń powietrza.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Będą one miały charakter nieszkodliwy dla środowiska – obojętny. Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i przejściowe, gdyż będzie związane z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Projekt dokumentu dotyczy obszaru Gminy Olsztyn. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją zadań zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze;

 1. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody na obszarze gminy Olsztyn znajdują się następujące formy ochrony przyrody: rezerwat przyrody Sokole Góry, rezerwat przyrody Zielona Góra, park krajobrazowy Orlich Gniazd, obszar natura 2000 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015, użytek ekologiczny „Góry Towarne”, pomniki przyrody.

Planowane działania nie będą oddziaływać na obszary chronione.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-05

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.