Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 27 września 2022 r. o godz. 14.00

Olsztyn, 19 września 2022 r.

ADM.0002.6.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 27 września 2022 roku (wtorek), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10),  na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 14.00.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, ze zmianą obejmującą część terenów w rejonie ulicy Jarzębinowej i ulicy Storczykowej w mieście Olsztyn (druk nr: 276)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 277)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn (druk nr: 278)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (druk nr: 279)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (druk nr: 280)
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonych w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 281)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice w gminie Olsztyn (druk nr: 282)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn w trybie przetargowym - na czas nieoznaczony (druk nr: 283)
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 284)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Olsztyn (druk nr: 285)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/323/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela (druk nr: 286)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2022-2030 (druk nr: 287)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok (druk nr: 288)
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2022 r. na nienależyte wykonanie zadań oraz bezzasadne przeciąganie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn (druk: 289)
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (druk: 290)
21. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
22. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

Informacje

Rejestr zmian

2022-09-19

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.