Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w mieście Olsztyn, przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

RUT.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  OLSZTYN

z dnia 8 listopada 2022 r.

o   przystąpieniu   do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obszaru   zlokalizowanego   w   mieście   Olsztyn,   przy   ulicy  Kazimierza Wielkiego  oraz  o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  strategicznej oceny  oddziaływania  na  środowisko

 

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 z późn. zm.),

zawiadamiam

o  podjęciu  przez  Radę  Miejską  w Olsztynie  Uchwały  Nr XXVII/333/22  z  dnia  5  lipca  2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w mieście  Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu o którym mowa wyżej.

Uchwała dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, pokój nr 20 w godzinach pracy urzędu tj.:

  • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
  • wtorek – 7.30 – 17.00,
  • piątek – 7.30 – 14.00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wnioski i uwagi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, kierując je do Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, na ww. adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42 – 256 Olsztyn,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie w godzinach pracy urzędu jw.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@olsztyn–jurajski.pl

w  terminie do dnia  9 grudnia 2022 r.

Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn
                                                                                   Tomasz Kucharski

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą 42 – 256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag/wniosków związanych z prowadzoną procedurą planistyczną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022, poz. 503 z późn. zm.) art. 17, 17a, w związku z art.8a. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

 

                              

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-08

Edycja artykułu - Olga Haber

2022-11-08

Dodanie artykułu - Olga Haber

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.