Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 28 marca 2023 r.

Olsztyn, 17 marca 2023 r.


ADM.0002.1.2023

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 28 marca 2023 roku (wtorek), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10),
na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji nadzwyczajnej
5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1582/6, położonej w miejscowości Olsztyn (druk nr: 315)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupice  w gminie Olsztyn (druk nr: 316)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Zrębice I  w gminie Olsztyn (druk nr: 317)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Olsztyn w trybie przetargowym - na czas nieoznaczony (druk nr: 318)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr: 319)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Olsztyn w 2023 r." (druk nr: 320)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (druk nr: 321)
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu (druk nr: 322)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na parkingu stanowiącym własność Gminy Olsztyn, zlokalizowanym poza pasem dróg publicznych (druk nr: 323)
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (druk nr: 324)
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn na rok 2023 (druk nr: 325)
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023-2028 (druk nr: 326)
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr: 327)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.:”Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza” (druk nr: 328)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 329)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr: 330)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2023 - 2030 (druk nr: 331)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok  (druk nr: 332)
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (druk nr: 333)
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn (druk nr: 334)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie na rok 2023 (druk nr: 335)
28. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2022 rok
29. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
30. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-17

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.