Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » Zaproszenie

Podtytuł: na Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 30 maja 2023 r.

Olsztyn, 22 maja 2023 r.

ADM.0002.2.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Olsztynie na dzień 30 maja 2023 roku (wtorek), która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10), na którą uprzejmie zapraszam. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Olsztyn za 2022 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn wotum zaufania (druk nr: 336)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok (druk nr: 337)
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr: 338)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne - w drodze zamiany z osobą fizyczną (druk nr: 339)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztyn (druk nr: 340)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bukowno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (druk nr: 341)
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/354/22 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Olsztyn (druk nr: 342)
14. Podjęcie uchwały przyjęcia "Sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za 2022 rok." (druk nr: 343)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/30/19 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych
(druk nr: 344)
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zaciągnięciu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania  pn.:"Budowa kanalizacji w Olsztynie, ul. Słowackiego i Miłosza" (druk nr: 345)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Olsztyn na lata 2023-2030 (druk nr: 346)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok (druk nr: 347)
19. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Janusz Konieczny

 

Projekty uchwał oraz Raport o stanie Miasta i Gminy Olsztyn za rok 2022 dostępne są pod linkiem:

https://olsztynjurajski.esesja.pl/posiedzenie/8f9c1b09-bb8a-4

W debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Olsztyn mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy najpóźniej do dnia 29 maja 2023 r. złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-24

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-05-24

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-05-24

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-05-22

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-05-22

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-05-22

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.