Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » INFORMACJA

Podtytuł: DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

W 2023 r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych w 2019 r.
W związku z tym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników kadencji 2024- 2027.

Liczba ławników do wyboru przez Radę Miejską w Olsztynie wynosi:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie  - 1  
- do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1

Zgłoszenia kandydatów na ławników można składać do 30 czerwca 2023 r.

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Olsztynie mogą zgłaszać:
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i Gminy Olsztyn.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• duchowni;
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• funkcjonariusze Służby Więziennej;
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U.2022.2155).

Wzór karty zgłoszenia, dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Olsztynie (pok. nr 9) Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o podstawowej  opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1. Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa
2. Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania oraz własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata na ławnika-  gdy zgłoszenia dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w godzinach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn ( Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn).

Wybory ławników przeprowadzone zostaną na sesji Rady Miejskiej w Olsztynie najpóźniej w październiku 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Olsztynie po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna:
- Art. 158 - 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2017 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011.121.693 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U.2022.2155)

Informacje

Rejestr zmian

2023-06-01

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2023-06-01

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.