Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5279

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie

Ogłoszenie nr 510039587-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.
Gmina Olsztyn: Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503103-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 00054718700000, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego  10, 42-256  Olsztyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343285076, e-mail sekretariat@olsztyn-jurajski.pl, faks +48343285057.
Adres strony internetowej (url): www.olsztyn-jurajski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie 1.Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019 r. w ramach konkursu Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Odcinek DG nr 661004S (ul. Górzysta) od Hm 0+00 do Hm 9+70,00 - na długości 970 m Zakres robót obejmuje: - wykonanie podbudowy pod chodnik - wykonanie krawężników jednostronnie ograniczających jezdnię - wykonanie jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m i zjazdów na posesje do granicy pasa drogowego w lokalizacji istniejącej, - wykonanie odwodnienia poprzez wpusty uliczne i studnie rewizyjne, rowy przydrożne - zagospodarowanie terenów trawnikiem Odcinek DG nr 661004S (ul. Górzysta) od Hm 9+70 do Hm 15+87,10 i DG Nr 661304 S (ul. Słoneczna) od Hm 15+87,10 do Hm 17+ 32,00 - o długości 762 m droga gminna ul. Górzystą o długość 617,10 m, szer. jezdni 5,20 m, Zakres robót obejmuje: - od Hm 9+70 do Hm 10,8810 budowa prawostronnego chodnika przyjezdniowego - od Hm 10+88,10 - do Hm 15-87,10 budowa chodnika i przebudowa nawierzchni jezdni - jednostronny chodnik przyjezdniowy szerokości 2,0 m - szykana wjazdowa z azylem dla pieszych – wyspa środkowa 2mx8m - pobocze gruntowe po przeciwnej stronie chodnika szerokość 0,80 m - zjazdy na posesje do granicy pasa drogowego w lokalizacji istniejącej - odwodnienie poprzez wpusty poza jezdnią (krawężnikowe) włączone do istniejącego rowu lub poprzez studzienki rewizyjne do drenażu filtracyjnego oraz droga gminna ul. Słoneczną w Skrajnicy o długość 144,90 m, szer. jezdni 5,20 m Zakres robót obejmuje: - przebudowa nawierzchni jezdni - jednostronny chodnik przyjezdniowy szerokości 2,0 m po stronie wschodniej - pobocze gruntowe po przeciwnej stronie chodnika szerokości 0,80 m - zjazdy na posesje do granicy pasa drogowego w lokalizacji istniejącej - odwodnienie poprzez wpusty poza jezdnią (krawężnikowe) włączone do istniejącego rowu lub poprzez studzienki rewizyjne do drenażu filtracyjnego Odcinek DG nr 661001S (ul. Narcyzowa) od Hm 0+00 do Hm 9+60,00 - na długości 960,0 m Zakres robót obejmuje: - frezowanie nawierzchni bitumicznej - regulacja profilu podbudowy - wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - odwodnienie do istniejących rowów przydrożnych wymagających regulacji Odcinek DG nr 661001S (ul. Narcyzowa) od Hm 9+60 do Hm 13+00,00 i DG Nr 661301 S (ul. Księżycowa) od Hm 13+00,00 do Hm 19+ 10,13 - o długości 950,13 m tj. droga gminna ul. Narcyzowa w Odrzykoniu o długość 340,00 m, szer. jezdni 5,20 m Zakres robót obejmuje: - przebudowa nawierzchni jezdni z miejscowym poszerzeniem, - obustronne pobocze gruntowe szerokość 0,80 m - wykonanie odwodnienia poprzez istniejące obustronne rowy drogowe (wymagane oczyszczenie i wyprofilowanie) droga gminna ul. Księżycowa w Skrajnicy o długość 610,13 m, szer. jezdni 5,20 m Zakres robót obejmuje: - przebudowa nawierzchni jezdni - jednostronny chodnik przyjezdniowy szerokości 2.0 m po stronie południowej - pobocze gruntowe po przeciwnej stronie chodnika szerokości 0,80 m - zjazdy na prywatne posesje do granicy pasa drogowego w lokalizacji istniejącej - odwodnienie poprzez wpusty poza jezdnią (krawężnikowe) włączone do istniejącego rowu lub poprzez studzienki rewizyjne do drenażu filtracyjnego 3. Oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla w/w ulic. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 4. UWAGA Opracowana dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy. Dokument ten powinien zostać opracowany oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami przez wybranego w procedurze przetargowej – wykonawcę. Ewentualne koszty związane z opracowaniem tymczasowego projektu organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie w ramach przetargu na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót budowlanych zmienioną organizacje ruchu oraz tymczasowe objazdy, zapewni mieszkańcom ciągłość transportu autobusowego uzgodnionego z MZDiT i MPK oraz zaopatrzy się na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganymi kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz zarządzającego terenem. 2.2. Teren objęty realizacją inwestycji położny jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn zgodnie z załącznikiem graficznym. Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 2.3. Wymagania uwzgledniające dostępność dla osób niepełnosprawnych: Zamawiający zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w obszarze przestrzeni publicznej. 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, Projekt Stałej Organizacji Ruchu stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7, 45233290-8, 45233260-9, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2684287.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59
Kod pocztowy: 42-310
Miejscowość: Żarki
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2279172.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2279172.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3306836.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.